Naslovnica /  Zakonodavni okvir o GMO-u /  Ostali međ. sporazumi, konvencije i organizacije /  UNEP i GEF

UNEP i GEF

Program Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP) i Fond za globalni okoliš (GEF)

Program Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP) je ustanovljen nakon Konferencije Ujedinjenih naroda o ljudskom okolišu u Stockholmu 1972. godine, kao rezultat prijedloga o stvaranju globalnog tijela koje bi djelovalo kao ekološka svijest sustava Ujedinjenih naroda. UNEP je, kao subjekt određen za rješavanje pitanja zaštite okoliša na globalnoj i regionalnoj razini, dobio mandat da koordinira razvoj dogovora i politike zaštite okoliša nadzirući globalni okoliš i pozivajući vlade i međunarodnu zajednicu na djelovanje po pitanju novo nastajućih problema zaštite okoliša.

UNEP pruža potporu vladama država, a posebno zemljama u razvoju, kako bi sudjelovale u međunarodnim pregovorima, ispunile svoje obveze na temelju međunarodnih sporazuma (tj. multilateralnih sporazuma o zaštiti okoliša – MEA), razvile institucije koje bi se bavile zaštitom okoliša te formulirale i donijele legislativu o zaštiti okoliša. UNEP potiče donositelje odluka u tijelima vlade, industrije i poslovnog svijeta na razvoj i usvajanje ekološki prihvatljivih politika, strategija, praksi i tehnologija. Tako na primjer UNEP radi na razvoju političkih smjernica za rješavanje velikih ekoloških problema kao što su nestašica pitke vode, degradacija morskog okoliša i zagađenje atmosfere. Djelovanje UNEP-a također uključuje i podizanje svijesti, izgradnju međunarodnog konsenzusa, razvoj kodeksa praksi i ekonomskih instrumenata, jačanje sposobnosti kapaciteta, razmjenu informacija i pokretanje demonstracijskih projekata.

Uz pomoć UNEP-a uspostavljeni su mnogi međunarodni sporazumi o zaštiti okoliša kao što su: Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač, sve veći broj ugovora koji reguliraju proizvodnju, prijevoz, uporabu, ispuštanje i odlaganje kemikalija, te skupina ugovora koji štite globalnu biološku raznolikost. UNEP je domaćin nekolicini tajništva raznih konvencija o okolišu, uključujući Tajništvo za ozon, Multilateralni fond Montrealskog protokola, Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES), Konvencije o biološkoj raznolikosti (CBD), Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (CMS), Baselske konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju, Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (POPs) i Rotterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini (kojoj je domaćin zajedno sa Organizacijom za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO)).

UNEP je jedna od tri provedbene agencije Fonda za globalni okoliš (GEF), uz Svjetsku banku i Program UN -a za razvoj (UNDP).

GEF pomaže zemljama u razvoju i zemljama s privredom u tranziciji kako bi ispunile dogovoreno povećanje troškova za mjere čiji je cilj ostvariti globalne ekološke koristi u šest žarišnih područja, a to su biološka raznolikost, promjena klime, međunarodne vode, smanjenje ozonskog omotača, degradacija zemljišta te postojane organske onečišćujuće tvari (POPs spojevi).

UNEP-ov Sektor za koordinaciju GEF-a podržava razvoj i provedbu projekata koje financira GEF. Kao provedbena agencija GEF-a, UNEP surađuje s vladama, nevladinim organizacijama, sveučilištima i istraživačkim institutima na razvoju njihovih projektnih ideja te nadgleda provedbu rada, pružajući upravljačku, administrativnu i tehničku podršku. UNEP podržava provedbu više od 500 projekata u 152 zemlje.

Izgradnja kapaciteta je važna komponenta svih UNEP/GEF projekata. U tu svrhu, UNEP podupire provedbu pokretanja nacionalnih aktivnosti koje jačaju sposobnost zemlje da ispuni svoje obveze u okviru globalnih konvencija o zaštiti okoliša.

Do sada je UNEP, uz financijsku potporu GEF-a, proveo nekoliko različitih vrsta projekata vezanih za biološku sigurnost.

Određene komponente projekata uključuju razvoj okvira, regionalne aktivnosti i subregionalne radionice. Zemlje Stranke Kartagenskog protokola sudjelovale su u sljedećim UNEP-GEF projektima o biološkoj sigurnosti:

  • UNEP-GEF pilot projekt Pokretanje aktivnosti za biološku sigurnost, koji se provodio u 18 zemalja u periodu od 1997. godine do 2000. godine, a nakon toga prema odobrenju GEF-ova Vijeća.
  • UNEP-GEF projekt Razvitak okvira nacionalne biološke sigurnosti (NBF), koji je započeo u lipnju 2001. godine s ciljem da potpomogne 100 zemalja. U siječnju 2004. godine, GEF je odobrio dodatno financiranje za daljnjih 20 zemalja. Trenutno 123 zemlje sudjeluje u ovom razvojnom projektu.
  • UNEP-GEF projekt Implementacija nacionalih okvira biološke sigurnosti započeo je u prosincu 2002. godine. Trenutno 19 zemalja sudjeluje u ovom projektu (8 zemalja je već završilo projekt).
  • Projekt izgradnje kapaciteta za sudjelovanje u Mehanizmu za razmjenu obavijesti o biološkoj sigurnosti (BCH) dobio je konačno odobrenje 2004. godine i trenutačno je 139 zemalja koje ispunjavaju uvjete.

GEF je osnovan u listopadu 1991. godine kao pilot program Svjetske banke vrijedan milijardu dolara, kako bi se pomoglo u zaštiti globalnog okoliša i promociji okolišno održivog razvoja. GEF bi osigurao nove i dodatne potpore te koncesijsko financiranje kako bi se pokrili dodatni troškovi nastali pretvorbom projekta s nacionalnim koristima u projekt s globalnim ekološkim benefitima.

Program UN-a za razvoj, Program UN-a za okoliš i Svjetska banka bila su tri inicijalna partnera u provedbi GEF projekata. Na „Earth Summit-u“ u Rio de Janeiru 1994. godine, GEF je restruktuiran i izdvojen iz sustava Svjetske banke kao stalna, zasebna organizacija. Odluka o tome da GEF postane nezavisna organizacija pojačala je angažman zemalja u razvoju u procesu donošenja odluka i provedbi projekata. Od 1994. godine, međutim, Svjetska banka služi kao povjerenik GEF-ova uzajamnog fonda te pruža administrativne usluge.

Kao dio restruktuiranja, GEF je preuzeo ulogu financijskog mehanizma za provedbu UN-ove Konvencije o biološkoj raznolikosti i UN-ove okvirne konvencije o klimatskim promjenama.

Postoji vrlo snažna suradnja između UNEP-a i GEF-a u njihovim nastojanjima da pomognu strankama različitih multilateralnih sporazuma o okolišu da ispune svoje obveze. Isto vrijedi i za Kartagenski protokol o biološkoj sigurnosti. Trenutno, peti period nadopune Fonda za globalni okoliš (GEF-5) pokriva operacije i aktivnosti za razdoblje od četiri godine, od 1. srpnja 2010. godine do 30. lipnja 2014. godine. Da bi se nastavili ciklusi tekućih projekata biološke sigurnosti i da bi se mogli planirati budući projekti, nakon COP-MOP sastanaka pažljivo se uzimaju u obzir prioriteti i potrebe Stranaka te pažljivo razmatraju na sastancima GEF Vijeća i Skupštine.

Publikacije o biološkoj sigurnosti i ostali izvori infomacija o biološkoj sigurnosti pod pokroviteljstvom UNEP-a i GEF-a:

Konferencija stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti prepoznala je UNEP-ove smjernice kao koristan privremeni mehanizam kojim bi se olakšalo upravljanje rizicima sve do trenutka usvajanja Protokola. UNEP-ove smjernice pružaju tehničke smjernice za evaluaciju biološke sigurnosti, za utvrđivanje mjera za upravljanje predvidivim rizicima i za olakšavanje procesa kao što su monitoring, istraživanje i razmjena informacija. Smjernice su razvijene na temelju zajedničkih elemenata i principa postojećih nacionalnih, regionalnih i međunarodnih instrumenata, propisa i smjernica te na temelju iskustava stečenih njihovom provedbom prije usvajanja Kartagenskog protokola o biološkoj sigurnosti.