Naslovnica /  Zakonodavni okvir o GMO-u /  Ostali međ. sporazumi, konvencije i organizacije /  OiE

OiE

Svjetska organizacija za zdravlje životinja

Svjetska organizacija za zdravlje životinja (OIE) je međuvladina organizacija osnovana 25. siječnja 1924. godine temeljem međunarodnog sporazuma kojega je potpisalo 28 zemalja. Organizacija ima 178 država članica te veliki broj međunarodnih nevladinih udruga i međuvladinih organizacija sa statusom promatrača (podaci iz rujna 2011. godine).

OIE producira i ocjenjuje znanstvene dokaze te djeluje po principu konsenzusa na razvoju usklađivanja standarda, smjernica i preporuka, posebice u području trgovine životinjama i proizvodima animalnog podrijetla. Ova organizacija je prepoznata od strane SPS-sporazuma (Sporazum o primjeni sanitarnih i fitosanitarnih mjera) Svjetske trgovinske organizacije (WTO-a) kao relevantna međunarodna organizacija odgovorna za razvoj i promicanje međunarodnih standarda o zdravlju životinja, smjernica i preporuka koje se odnose na trgovinu živim životinjama i proizvodima animalnog podrijetla.

Standardi koje je postavila OIE u najvećem dijelu se ne odnose samo na žive modificirane organizme, mada su LMO kao takovi obuhvaćeni mnogim standardima u okviru OIE.

OIE je objavila Interni kodeks o zdravlju životinja i Priručnik standarda za dijagnostička ispitivanja i cjepiva koji sadrže međunarodno dogovorena poglavlja o raznim temama koje se mogu primijeniti na žive modificirane organizme (LMO-e). U Kodeksu o zdravlju kopnenih životinja nalazi se poglavlje o procjeni rizika koje ističe ulogu OIE-a obzirom na SPS-sporazum.

Zanimljiva poglavlja Priručnika o dijagnostičkim ispitivanjima i cjepivima za kopnene životinje (2011.) su poglavlje o genetski modificiranim cjepivima (opsežan opis GM tehnologija koje se koriste za razvoj cjepiva) i poglavlje o principima proizvodnje veterinarskih cjepiva koje obuhvaća raspravu o procjeni rizika prilikom uporabe živih genetski modificiranih cjepiva (OIE-ova rasprava o ovoj temi do sada još uvijek nije detaljna).

Između ostaloga, OIE-ove preporuke i smjernice primjenjuju se i na uvoz i izvoz životinja i proizvoda animalnog podrijetla, uključujući biološke proizvode namijenjene prvenstveno prevenciji bolesti životinja (uključujući i akvatične organizme) pa tako imaju značajan utjecaj na biološku raznolikost populacije domaćih i divljih životinja.

OIE ima nekoliko ciljeva:

 1. Na transparentan način izvješćivati vlade o pojavi i statusu bolesti životinja u svijetu, kao i načine kontrole tih bolesti,
 2. Promicati veterinarske usluge i veterinarske znanstvene informacije,
 3. Na međunarodnoj razini koordinirati studije posvećene nadzoru i kontroli bolesti životinja,
 4. Osigurati i promicati sigurnost hrane i dobrobit životinja na znanstveno utemeljen način,
 5. Među državama članicama uskladiti propise vezane za trgovinu životinjama i proizvodima animalnog podrijetla i
 6. Zaštititi svjetsku trgovinu objavljivanjem zdravstvenih standarda za međunarodnu trgovinu životinjama i proizvodima animalnog podrijetla,
 7. Vezano za GMO-e/LMO-e, OIE organizacija provodi znanstvene procjeni GMO-a/LMO-a koji se koriste kao lijekovi za životinje.

U svibnju 2005. godine, na 73. općoj sjednici, članice OIE-a usvojile su Rezoluciju XXVIII: „Primjena genetičkog inženjeringa na stoku i biotehnologiju“, što je zahtijevalo i uspostavu Ad hoc skupine za biotehnologiju. Na sastanku u kolovozu 2008. godine, Ad hoc skupina za biotehnologiju dogovorila je novi način svoga rada. Uspostavljene su dvije skupine, Ad hoc skupina za cjepiva koja se povezuju sa novim i brzo razvijajućim tehnologijama i Ad hoc skupina za dijagnostičke testove koji se povezuju sa novim i brzo razvijajućim tehnologijama.

U okviru Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE), Ad hoc skupina za biotehnologiju i ostale skupine zamoljene su da razviju i usvoje standarde, preporuke i smjernice za:

 • Postupke identifikacije, testiranje i certificiranje u međunarodnoj trgovini životinjama i proizvodima animalnog podrijetla, u kojima se koriste biotehnološke procedure,
 • Biotehnologije i nanotehnologije koje se temelje na RNA,
 • Tehnologije za liječenje i kontrolu bolesti životinja temeljene na RNA tehnologiji ili transgenoj animalnoj tehnologiji,
 • Animalnu genomiku za zaštitu zdravlja životinja,
 • Istraživanja o uporabi živih atenuiranih cjepiva za zaštitu zdravlja životinja,
 • Uporabu DNA cjepiva,
 • Sigurnost cjepiva dobivenih uporabom biotehnologije s obzirom na proizvode animalnog podrijetla,
 • Rizike po zdravlje životinja vezane uz kloniranje (npr. procjena zdravlja embrija i uzgoj životinja dobivenih kloniranjem),
 • Sigurnost kloniranih životinja i njihovih proizvoda,
 • Isključenje neodobrenih životinja i proizvoda iz stočne populacije te njihovo izdvajanje iz opskrbe hranom i hranom za životinje,
 • Identifikaciju, ispitivanje i certifikaciju u veterinarstvu i proizvodima animalnog podrijetla za koje su korišteni postupci biotehnologije, a u svrhu međunarodne trgovine.

Svjetska organizacija za zdravlje životinja (OIE) ima mandat da nastavi pružati znanstvene savjete i podršku kako bi se zemljama omogućilo da razviju usklađene tehničke standarde za reguliranje proizvoda za zdravlje životinja dobivenih postupcima biotehnologije.

OIE naslovnica: www.oie.int

Tekst je prilagođen iz različitih izvora informacija:

Vodič IUCN-a: Kartagenski protokol o biološkoj sigurnosti, Ruth Mackenzie, Françoise Burhenne-Guilmin, Antonio GM La Viña i Jakov D. Werksman u suradnji s Alfonso Ascencio, Julian Kinderlerer, Katharina Kummer i Richard Tapper (IUCN, 2003); Kratka povijest Međunarodnog ureda za epizootije (Pariz: OIE Press, 2000); Standardi za pošiljke živih modificiranih organizama: Rezultati On-line Foruma, (SCBD, 2011); Cartagena protokol o biološkoj sigurnosti: interakcija između CBD-a i Svjetske organizacije za zdravlje životinja, C. Sendashonga, R. Hill & A. Petrini, Rev.sci.tech.Off.int.Epiz, 2005, 24 (1), 19 -. 30; Prvo biološka sigurnost - Poglavlje 28, Traavik, T. i Lima, LC (ur.), tapir Academic Publishers, 2007; OIE web stranica