Naslovnica /  Zakonodavni okvir o GMO-u /  Ostali međ. sporazumi, konvencije i organizacije /  FAO/IAEA

FAO/IAEA

Zajednički program FAO/IAEA

(Nuklearne tehnike za hranu i poljoprivredu)

Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO) je 1964. godine imala vlastiti ogranak za atomsku energiju, a Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) imala je svoju jedinicu za poljoprivredu. Kako bi izbjegle preklapanje djelovanja i dupliciranje napora, ove organizacije su oformile Zajednički program FAO/IAEA o nuklearnim tehnikama za hranu i poljoprivredu.

Zajednički program FAO/IAEA pomaže zemljama članicama ovih organizacija u rješavanju praktičnih problema u poljoprivredi upotrebom nuklearnih tehnologija te razvojem boljih strategija o održivoj sigurnosti hrane pomoću nuklearnih tehnika i srodnih biotehnologija.

Svoje ciljeve postižu koordinirajući i podupirući istraživanja, pružajući tehničke i savjetodavne usluge, osiguravajući laboratorijsku potporu i obuku, te skupljajući, analizirajući i dijeleći informacije.

Istraživanja i razvojne aktivnosti Zajedničkog programa FAO/IAEA podijeljene su u pet zasebnih, ali međusobno povezanih područja:

  • Gospodarenje tlom i vodama i prehrambene poljoprivredne kulture,
  • Oplemenjivanje bilja i genetika,
  • Uzgoj i zdravlje životinja,
  • Entomologija (znanost o kukcima) i suzbijanje štetočina,
  • Hrana i zaštita okoliša (FEP) te agrokemikalije (sigurnost hrane i kontrola).

Zajednički program FAO/IAEA definira „četiri stupa“ putem kojih se unaprjeđuje istraživanje i razvoj, a to su:

  1. koordinacija istraživanja, tehničke i savjetodavne usluge,
  2. osposobljavanje,
  3. informiranje,
  4. laboratorijska podrška.

Laboratorij za poljoprivredu i biotehnologiju je organiziran u pet potprograma/odjela koji međusobno surađuju sa odgovarajućim odjelima Zajedničkog programa FAO/IAEA u Beču, a to su: Pedologija (znanost o tlu odnosno zemlji), Oplemenjivanje bilja i genetika, Uzgoj i zdravlje životinja, Entomologija i suzbijanje štetočina, te Hrana i zaštita okoliša (FEP) te agrokemikalije (sigurnost hrane i kontrola). Svaki pojedini potprogram/odjel ima pripadajući laboratorij.

Dodatne informacije povezane s aktivnostima i uslugama Zajedničkog programa FAO/IAEA