Naslovnica /  Zakonodavni okvir o GMO-u /  Ostali međ. sporazumi, konvencije i organizacije /  FAO

FAO

Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu

(FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations)

FAO se od kasnih 1990-ih, odnosno još prije stupanja na snagu Kartagenskog protokola, bavio tematikom biološke sigurnosti i relevantnim aspektima. Kako je tematika biološke sigurnosti evoluirala, mnoga pitanja koja su povezala biološku sigurnost s okolišem, trgovinom, hranom te utjecajem na poljoprivredu razmatrala su međuvladina tijela FAO organizacije, uključujući i njen Odbor za poljoprivredu (COAG), regionalne konferencije, Komisiju za genetske resurse u poljoprivredi (CGRFA - Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture), kao i tajništvo Međunarodnog ugovora o biljnim genetskim resursima (ITPGRFA - International Treaty on Plant Genetic Resources).

Organizacija FAO je uspostavila Radnu skupinu o biološkoj sigurnosti, čiji članovi su stručnjaci njenih tehničkih službi. Kroz ovu grupu, FAO promovira svoju korporativnu strategiju o biološkoj sigurnosti i redovito sudjeluje na COP sastancima CBD-a (Convention on Biological Diversity), COP-MOP sastancima Kartagenskog protokola o biološkoj sigurnosti, u radnim grupama za biotehnologiju, procijenu rizika, jačanje kapaciteta i komunikaciju.

Zajedno s drugim agencijama Ujedinjenih naroda (UN) te relevantnim dionicima, u skladu s člankom 22. Kartagenskog Protokola o biološkoj sigurnosti, FAO je provela brojne inicijative izgradnje kapaciteta biološke sigurnosti koji se odnose na hranu i poljoprivredu. Od 2002. godine FAO je pokrenula niz projekata pomoći zemljama i regijama za izgradnju snažnih tehničkih i institucionalnih kapaciteta te kapaciteta za razmjenu informacija, s ciljem da se osigura sigurna uporaba suvremene biotehnologije i unaprijedi održiva poljoprivreda i proizvodnja hrane.

Osnovna komponenta izgradnje kapaciteta biološke sigurnosti na nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj razini su programi obuke. Obuka na nacionalnoj razini obično pokriva sljedeće teme: poljoprivrednu biotehnologiju, ekološke aspekte, analize rizika, praćenje (monitoring) i tehnike detekcije, zatim pravne, administrativne, društveno-ekonomske i etičke aspekte biološke sigurnosti, kao i detekciju GMO-a, komunikaciju i sudjelovanje javnosti. Aktivnosti koje se provode na regionalnoj i subregionalnoj razini obuhvaćaju sljedeće aspekte: usklađivanje glavnih principa, regulatorni okvir, standarde i smjernice, uspostavljanje regionalnih mreža biološke sigurnosti, provođenje specifične obuke, zajedničko korištenje malobrojnih ljudskih i infrastrukturnih resursa u svrhu poticanja udruživanja.

Od 2002. FAO je u suradnji s Međunarodnom asocijacijom za testiranje sjemenja (International Seed Testing Association (ISTA)) pokrenula dva programa obuke na globalnoj razini kako bi se pomoglo u provođenju testiranja sjemena i verifikacije sorti, uključujući i genetski modificirano sjeme i sorte. Drugi program obuhvaćao je izobrazbu predavača za provođenje sigurnosne procjene genetski modificirane hrane. Cilj programa za detekciju GMO-a bio je osposobiti poljoprivredne tehničare nacionalnih agencija i njihovih relevantnih dionika za uporabu metoda za verifikaciju vrsta, sorti i hibrida, te ih upoznati s kvalitativnim i kvantitativnim metodama detekcije GMO-a. Obuka za provođenje metoda elektroforeze i tehnike lančane reakcije polimerazom (PCR) u svrhu verifikacije i detekcije GMO-a provedena je u suradnji s ISTA-om na regionalnim i subregionalnim razinama diljem svijeta .

FAO aktivno sudjeluje u jačanju mehanizma za razmjenu obavijesti o biološkoj sigurnosti, koji je uspostavila Konferencija stranaka Kartagenskog Protokola o biološkoj sigurnosti, s ciljem lakše razmjene informacija i promicanja partnerstva, sinergije i komplementarnosti između različitih inicijativa izgradnje kapaciteta za provedbu Protokola.

Putem mehanizma za razmjenu obavijesti o biološkoj sigurnosti, vladine agencije, relevantne organizacije i donatori uključeni u provedbu ili financiranje izgradnje kapaciteta biološke sigurnosti razmjenjuju informacije i iskustva o trenutnim inicijativama, prepoznaju ključna pitanja vezana uz osposobljavanje, prioritetne potrebe i načine njihova rješavanja, prepoznaju preklapanja i potencijalne mogućnosti za suradnju te omogućuju interakciju, dijalog i suradnju.

FAO webstranica o biotehnologiji u poljoprivredi i proizvodnji hrane:

(Link: http://www.fao.org/biotech )

Ova web-stranica pokrenuta je 2001. godine na arapskom, kineskom, engleskom, francuskom i španjolskom jeziku te je proširena na ruski jezik u 2007. godini. Stranica pruža informacije o radu FAO-a, o međunarodnom napretku u tehnikama i proizvodima biotehnologije, kao i o odnosima politike i regulatornih pitanja povezanih s istraživanjima, razvojem i primjenom poljoprivredne biotehnologije.

Uz pregled FAO aktivnosti u području poljoprivredne biotehnologije, sintezu biotehnologije u agro-industriji, ratarstvu, ribarstvu, šumarstvu i stočarstvu, te uz linkove na druge relevantne web stranice i dokumente o nacionalnim politikama zemalja članica FAO-a po pitanju biotehnologije, portal sadrži i sljedeće ključne značajke:

  • FAO Pojmovnik biotehnologije (originalno objavljen na engleskom jeziku, a kasnije preveden na arapski, francuski, ruski, srpski, španjolski i vijetnamski jezik), dostupan također i kao višejezična baza podataka na: http://www.fao.org/biotech/index_glossary.asp;
  • FAO Izjava o biotehnologiji (http://www.fao.org/biotech/stat.asp) koju je donijela Međuresorna radna grupa za biotehnologiju kao odgovor na mnoge zahtjeve za izjašnjavanjem o tome "gdje se FAO nalazi po pitanju biotehnologije";
  • Odsjek dokumentacije (http://www.fao.org/biotech/doc.asp), trenutačno sadrži više od 180 web linkova vezanih na široki spektar članaka, knjiga, izvješća sa sastanaka, postupaka i studija koje je u posljednjih nekoliko godina objavila FAO-a ili su pripremljeni u suradnju s FAO-om, a povezani su s primjenom biotehnologije u proizvodnji hrane i poljoprivredi;
  • FAO Biotehnološki forum (http://www.fao.org/biotech/forum.asp) predstavlja neutralnu platformu za razmjenu mišljenja i iskustava o biotehnologiji u zemljama u razvoju. Forum ima oko 3500 članova širom svijeta i ugostio je 15 moderiranih konferencija od 2000. godine, sa oko 50% poruka pristiglih od članova koji žive u zemljama u razvoju odnosno razvijenim zemljama.
  • FAO-BioDec (http://www.fao.org/biotech/inventory_admin/dep/default.asp) baza podataka za pretraživanje koja pruža podatke o trenutnoj uporabi poljoprivredne biotehnologije ili one koja se tek planira u zemljama u razvoju i u zemljama s gospodarstvom u tranziciji. Pokrenuta je 2003. godine samo za sektor ratarstva, a danas sadrži više od 4000 prijava iz više od 100 zemalja, s temama iz raznih područja poljoprivrede. Zapisi su uglavnom vezani za teme iz područja ratarstva i šumarstva, a nešto manje iz stočarstva i ribarstva. Također je uspostavljena i mreža nacionalnih korespondenata za provjeru i ažuriranje podataka. Godine 2004. baza se proširila uključivanjem "biotehnološkog profila zemalja u razvoju". To je baza podataka koja ima za cilj pružiti jednostavan pristup ključnim i ažuriranim izvorima informacija o politici, propisima i aktivnostima za svaku od 128 zemalja u razvoju, a koje su povezane s biotehnologijom.
  • Zbirka nacionalnih i lokalnih dokumenata o politici u području biotehnologije dostupna je na sljedećem linku http://www.fao.org/biotech/country.asp.
  • Novosti i događanja. Početna stranica sadrži vijesti i događaje koji su relevantni za primjenu biotehnologije u zemljama u razvoju, a odnose se na proizvodnju hrane i poljoprivredu. Glavni fokus je na aktivnostima FAO-a, drugih agencija/tijela Ujedinjenih naroda te 15 istraživačkih centara Savjetodavne grupe za međunarodna poljoprivredna istraživanja (CGIARs). Na web-portalu dostupni su svi unosi postavljeni od siječnja 2002. godine.
  • FAO Agricultural Biosafety Compendium poslužit će kao referentni materijal za buduće aktivnosti izgradnje kapaciteta, a bit će dostupan državama na njihov zahtjev te objavljen na web stranici uz jednostavan pristup i preuzimanje.
  • Biosafety Resource Book: http://www.fao.org/docrep/014/i1905e/i1905e00.htm