Naslovnica /  Zakonodavni okvir o GMO-u /  Nacionalno Zakonodavstvo i institucije /  Područje zaštite prirode i okoliša

Nacionalno Zakonodavstvo i institucije

Područje zaštite prirode i okoliša

Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 70/2005, 139/2008 i 57/2011)

Ovim se Zakonom uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti. Priroda je u smislu ovoga Zakona sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost. Priroda i prirodne vrijednosti od interesa su za Republiku Hrvatsku i uživaju njezinu osobitu zaštitu.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_06_70_1370.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_139_3887.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_05_57_1262.html

Uredba o proglašenju ekološke mreže (Narodne novine, br. 109/2007)

Ovom Uredbom proglašava se ekološka mreža Republike Hrvatske sa sustavom ekološki značajnih područja i ekoloških koridora s ciljevima očuvanja i smjernicama za mjere zaštite koje su namijenjene održavanju ili uspostavljanju povoljnog stanja ugroženih i rijetkih stanišnih tipova i/ili divljih svojti.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_10_109_3182.html

Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 110/2007)

Ovim se Zakonom uređuju: načela zaštite okoliša i održivog razvitka, zaštita sastavnica okoliša i zaštita okoliša od utjecaja opterećenja, subjekti zaštite okoliša, dokumenti održivog razvitka i zaštite okoliša, instrumenti zaštite okoliša, praćenje stanja u okolišu, informacijski sustav, osiguranje pristupa informacijama o okolišu, sudjelovanje javnosti u pitanjima okoliša, osiguranje prava na pristup pravosuđu, odgovornost za štetu, financiranje i instrumenti opće politike zaštite okoliša, upravni i inspekcijski nadzor. Zaštitom okoliša osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog života i temelj održivog razvitka. Okoliš je dobro od interesa za Republiku i ima njezinu osobitu zaštitu. Zahvatima u okoliš smije se utjecati na kakvoću življenja, zdravlje ljudi, biljni i životinjski svijet u okvirima održivog razvitka.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_10_110_3226.html

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, br. 64/2008)

Ovom Uredbom uređuje se, između ostalog, i način informiranja i sudjelovanja javnosti, odnosno zainteresirane javnosti – ukoliko je Zakonom propisano sudjelovanje te javnosti, u postupcima: strateške procjene; donošenja planova i programa za koje se ne provodi strateška procjena; izrade zakona, provedbenih propisa i ostalih općeprimjenjivih pravno obvezujućih pravila koji bi mogli imati značajan utjecaj na okoliš; procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postrojenje tvrtke. Uređuje se i način provođenja javne rasprave uključujući javni uvid i javno izlaganje te rokovi s tim u svezi.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_06_64_2177.html

Uredba o načinu utvrđivanja šteta u okolišu (Narodne novine, br. 139/2008)

Ovom Uredbom uređuju se djelatnosti koje se smatraju opasnima za okoliš i/ili život i zdravlje ljudi, mjerila prema kojima se procjenjuju i utvrđuju štete u okolišu i prijeteća opasnost od štete, smjernice za odabir mjera za otklanjanje i sprječavanje šteta u okolišu te metode određivanja troškova vezanih za utvrđivanje i otklanjanje šteta u okolišu i prijeteće opasnosti od štete.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_139_3893.html

Pravilnik o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (Narodne novine, br. 57/2010)

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti koje mora ispunjavati pravna osoba ovlaštena za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša uključujući i pojedine poslove iz područja zaštite prirode, sadržaj zahtjeva i način izdavanja suglasnosti za obavljanje tih poslova, rok na koji se izdaje, uvjeti za oduzimanje i način oduzimanja izdane suglasnosti, sadržaj i način vođenja očevidnika o izdanim suglasnostima za ovlaštenike, te druga pitanja s tim u svezi.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_05_57_1364.html

Pravilnik o mjerama otklanjanja šteta u okolišu i sanacijskim programima (Narodne novine, br. 145/2008)

Ovim se Pravilnikom propisuju mjere otklanjanja šteta u okolišu i prijetećih opasnosti od štete, vrste, obuhvat i metodologija izrade sanacijskih programa, izdavanje suglasnosti na sanacijski program te druga pitanja s tim u svezi.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_145_3992.html

Zakon o otpadu (Narodne novine, br. 178/2004, 111/2006, 60/2008, 87/2009)

Ovim se Zakonom uređuje način gospodarenja otpadom: načela i ciljevi gospodarenja, planski dokumenti, nadležnosti i odgovornosti u svezi s gospodarenjem, troškovi, informacijski sustav, uvjeti za građevine u kojima se obavlja gospodarenje otpadom, način obavljanja djelatnosti, prekogranični promet otpadom, koncesije i nadzor nad gospodarenjem otpadom.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_12_178_3083.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_10_111_2452.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_05_60_2035.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_87_2131.html

Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (Narodne novine, br. 50/2005, 39/2009)

Ovom se Uredbom određuju kategorije, vrste i klasifikacija otpada ovisno svojstvima i mjestu nastanka otpada, te utvrđuje katalog otpada, lista opasnog otpada i popis otpada u prekograničnom prometu.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_04_50_963.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_39_881.html