Naslovnica /  Zakonodavni okvir o GMO-u /  Nacionalno Zakonodavstvo i institucije /  Područje poljoprivrede i šumarstva

Nacionalno Zakonodavstvo i institucije

Područje poljoprivrede i šumarstva

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, br. 149/2009)

Ovim se Zakonom uređuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike, korisnici prava, oblici djelovanja poljoprivrednoga gospodarstva, održivi razvoj poljoprivrede, institucijska potpora, administrativno praćenje i izvješćivanje u poljoprivredi te upravni i inspekcijski nadzor. Poljoprivreda je strateška djelatnost koja svojom gospodarskom, ekološkom i socijalnom ulogom pridonosi održivom razvoju Republike Hrvatske.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_149_3636.html

Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda (Narodne novine, br. 32/2010)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_03_32_746.html

Zakon o osnivanju hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (Narodne novine, br. 25/2009, 124/2010)

Ovim se Zakonom osniva Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo (u daljnjem tekstu: Centar) kao javna ustanova u području poljoprivrede, hrane i ruralnog razvoja. Osnivač Centra je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavljat će Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_02_25_536.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_11_124_3210.html

Zakon o popisu poljoprivrede 2003. (Narodne novine, br. 87/2003)

Svrha je ovoga Zakona prikupljanje, obrada i diseminacija statističkih podataka o poljoprivrednoj proizvodnji u Republici Hrvatskoj. Popis obuhvaća prikupljanje podataka o zemljišnom fondu, načinu korištenja poljoprivrednog zemljišta, površini voćnjaka i vinograda, voćnih stabala i trsova vinove loze, navodnjavanju, gnojidbi, korištenju sredstava za zaštitu bilja, poljoprivrednim strojevima i objektima, stočnom fondu, radnoj snazi u poljoprivredi, dopunskim djelatnostima u poljoprivrednim kućanstvima, prodaji poljoprivrednih proizvoda te o prilagodbi na ekološku poljoprivrednu proizvodnju i aspektima zaštite okoliša.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_05_87_1055.html

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, br. 152/2008, 21/2010 i 63/2011)

Ovim se Zakonom uređuje zaštita, korištenje i promjena namjene poljoprivrednog zemljišta, raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: u vlasništvu države), osnivanje i djelatnost Agencije za poljoprivredno zemljište, promet privatnog poljoprivrednog zemljišta te upravni i inspekcijski nadzor. Poljoprivredno je zemljište dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_152_4145.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_02_21_528.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_06_63_1401.html

Zakon o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (Narodne novine, br. 139/2010)

Ovim se Zakonom uređuju ciljevi i načela ekološke proizvodnje, proizvodna pravila, označavanje ekoloških proizvoda, kontrola nad ekološkom proizvodnjom, uvjeti kojima moraju udovoljiti kontrolna tijela, upravni i inspekcijski nadzor te temelj za održivi razvoj ekološke proizvodnje uz osiguravanje učinkovitog funkcioniranja tržišta, zaštitu tržišnog natjecanja, osiguravanje povjerenja potrošača i zaštitu interesa potrošača.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_12_139_3532.html

Pravilnik o ekološkoj proizvodnji životinjskih proizvoda (Narodne novine, br. 13/2002 i 10/2007)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_02_13_324.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_01_10_442.html

Akcijski plan razvoja ekološke poljoprivrede u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2011. - 2016. godine

http://www.mps.hr/default.aspx?id=7883

Zakon o biljnom zdravstvu (Narodne novine, br. 75/2005 i 55/2011)

Ovim se Zakonom uređuje zdravstvena zaštita bilja, uključujući i biološku zaštitu bilja; mjere sprječavanja unošenja i širenja te mjere suzbijanja štetnih organizama na bilju, biljnim proizvodima i drugim nadziranim predmetima; način prikupljanja i razmjene podataka i informacija te informacijski sustav; financiranje, naknade i odštete; ustroj i provedba zdravstvene zaštite bilja i inspekcijski nadzor.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_06_75_1467.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_05_55_1200.html

Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (Narodne novine, br. 70/2005)

Ovim se Zakonom uređuje promet sredstava za zaštitu bilja i aktivnih tvari koje su sredstva za zaštitu bilja, registracija sredstava za zaštitu bilja, izdavanje dozvola, nadzor prometa sredstava za zaštitu bilja, nadzor ostataka sredstava za zaštitu bilja, vođenje upisnika i evidencija, izvješćivanje i razmjena podataka o sredstvima za zaštitu bilja, tehnički zahtjevi za uređaje za primjenu sredstava za zaštitu bilja, ovlaštenja tijela odgovornih za provedbu ovoga Zakona i nadzor nad njegovom provedbom. Ovim se Zakonom uređuje i registracija sredstava za zaštitu bilja koja sadrže genetski modificirane organizme ili se sastoje od njih, uz uvjet da je ispuštanje tih organizama u okoliš dopušteno na temelju procjene rizika za okoliš sukladno odredbama propisa koje uređuju genetski modificirane organizme.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_06_70_1371.html

Zakon o sjemenom, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (Narodne novine, br. 140/2005, 35/2008 i 55/2011)

Ovim se Zakonom uređuje proizvodnja, stavljanje na tržište i uvoz poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala, priznavanje sorti poljoprivrednog bilja, upis sorti poljoprivrednog bilja u sortne liste, održavanje sorti poljoprivrednog bilja, nadležnost pojedinih tijela u poslovima iz ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, inspekcijski nadzor kao i druga pitanja od značenja za provedbu jedinstvenog sustava poljoprivrednog sjemenarstva i rasadničarstva.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_11_140_2644.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_03_35_1143.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_05_55_1199.html

Pravilnik o očuvanju i održivoj uporabi biljnih genetskih izvora (Narodne novine, br. 89/2009)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_89_2249.html

Pravilnik o upisu sorti u popis sorti voćnih vrsta, (Narodne novine, br. 98/2009)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_08_98_2565.html

Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća (Narodne novine, br. 100/09, 153/2009, 72/2010, 30/2011)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_08_100_2572.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_153_3776.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_06_72_2154.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_03_30_651.html

Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena žitarica, (Narodne novine, br. 83/2009)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_83_2042.html

Pravilnik o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja, (Narodne novine, br. 129/2007, 2/2009, 135/2009)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_12_129_3699.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_01_2_46.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_11_135_3275.html

Pravilnik o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze, (Narodne novine, br. 133/2006, 67/2010, 30/2011)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_12_133_3024.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_05_67_2067.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_03_30_653.html

Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja (Narodne novine, br. 126/2007)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_12_126_3600.html

Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća (Narodne novine, br. 105/2010)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_105_2832.html

Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena povrća, (Narodne novine, br. 129/2007, 78/2010)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_12_129_3697.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_06_78_2254.html

Pravilnik o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira (Narodne novine, br. 129/2007)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_12_129_3698.html

Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja (Narodne novine, br. 129/2007, 78/2010)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_12_129_3700.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_06_78_2253.html

Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena repa (Narodne novine, br. 72/2007)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_07_72_2243.html

Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (Narodne novine, br. 75/2009 i 61/2011)

Cilj je ovoga Zakona osigurati proizvodnju, stavljanje na tržište i uvoz kvalitetnog i staništu prilagođenog šumskog reprodukcijskog materijala, koji omogućava održivo i optimalno gospodarenje šumskim ekosustavima i njihovo obnavljanje u skladu s načelima zaštite šumskih genetskih izvora.

Ovim se Zakonom uređuje proizvodnja, stavljanje na tržište i uvoz šumskog reprodukcijskog materijala, proizvodnja i uvoz božićnih drvaca, uvjeti koje moraju zadovoljavati dobavljači šumskoga reprodukcijskog materijala i dobavljači božićnih drvaca u postupku upisa u Upisnike, postupak upisa šumskog sjemenskog objekta u Registar šumskih sjemenskih objekata, uspostava i korištenje rezervi sjemenskog materijala, genetska i sjemenska banka svojti šumskog drveća, osnivanje povjerenstva za šumski reprodukcijski materijal, prikupljanje, upotreba i razmjena podataka i informacija, troškove vezane uz provedbu mjera propisanih ovim Zakonom, tijela nadležna za provedbu ovoga Zakona, te nadzor nad njegovom provedbom.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_06_75_1784.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_06_61_1365.html

Nacionalna šumarska politika i strategija (Narodne novine, br. 120/2003)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_07_120_1663.html

Zakon o stočarstvu (Narodne novine, br. 70/1997, 36/1998, 151/2003, 132/2006)

Ovim se Zakonom uređuju uzgoj i proizvodnja uzgojno valjanih životinja, oplođivanje domaćih životinja, trgovina uzgojno valjanim životinjama, zoohigijenski uvjeti držanja domaćih životinja, zaštita okoliša u uzgoju i iskorištavanju domaćih životinja, kakvoća stočne hrane i proizvoda životinjskog podrijetla, ustroj i provedba uzgoja uzgojno valjanih životinja i druga pitanja važna za učinkovitost i promicanje stočarstva. Genetske manipulacije domaćim životinjama i nasljednom tvari domaćih životinja pod stalnom su kontrolom Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_07_70_1212.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1998_03_36_453.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_09_151_2183.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_12_132_2956.html