Naslovnica /  Zakonodavni okvir o GMO-u /  Nacionalno Zakonodavstvo i institucije /  Ostala područja

Nacionalno Zakonodavstvo i institucije

Ostala područja

Zakon o sanitarnoj inspekciji (Narodne novine, br. 113/2008, 88/2010)

Sanitarna inspekcija obavlja poslove inspekcijskoga nadzora nad provedbom zakona i drugih propisa kojima se utvrđuje zaštita zdravlja ljudi i to na području: sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, proizvodnje i stavljanja na tržište hrane, uključujući i genetski modificiranu hranu i novu hranu te genetski modificirane organizme (GMO), proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe, proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe opasnih kemikalija, stavljanja na tržište i uporabe biocidnih pripravaka, zaštite od buke i zaštite od ionizirajućeg i neionizirajućeg zračenja.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_113_3285.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_88_2468.html

Zakon o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 79/2007, 125/07, 79/09 i 89/09)

Ovim se Zakonom uređuje zaštita osnovnih prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga, kao i pri drugim oblicima stjecanja proizvoda i usluga na tržištu, i to: pravo na zaštitu gospodarskih interesa potrošača, pravo na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu, pravo na pravnu zaštitu potrošača, pravo na informiranje i edukaciju potrošača, pravo na udruživanje potrošača u svrhu zaštite njihovih interesa, pravo na predstavljanje potrošača i sudjelovanje predstavnika potrošača u radu tijela koja rješavaju pitanja od njihova interesa.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_07_79_2485.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_12_125_3594.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_79_1879.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_89_2275.html

Zakon o prijevozu opasnih tvari (Narodne novine, br. 79/2007)

Ovim se Zakonom propisuju uvjeti za prijevoz opasnih tvari u pojedinim granama prometa, obveze osoba koje sudjeluju u prijevozu, uvjeti za ambalažu i vozila, uvjeti za imenovanje sigurnosnih savjetnika te prava i dužnosti, nadležnost i uvjeti za provođenje osposobljavanja osoba koje sudjeluju u prijevozu, nadležnost državnih tijela u vezi s tim prijevozom te nadzor nad provođenjem zakona. Svrha ovoga Zakona je siguran prijevoz opasnih tvari, a odnosi se na prijevoz u cestovnom prometu, u željezničkom prometu, prometu unutarnjim vodama te u zračnom prometu.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_07_79_2480.html

Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima (Narodne novine, br. 121/2003, 177/2004)

Radi osiguranja djelotvornih, kvalitetnih i neškodljivih lijekova i medicinskih proizvoda kao proizvoda od posebnog značaja za zdravstvenu zaštitu ljudi ovim se Zakonom utvrđuje postupak ispitivanja i stavljanja u promet, proizvodnja, označavanje, klasifikacija, promet, praćenje nuspojava, oglašavanje i obavješćivanje i nadzor nad lijekovima i medicinskim proizvodima te provjera kakvoće za lijekove i ocjena sukladnosti za medicinske proizvode. Lijek jest svaka tvar ili mješavina tvari namijenjena liječenju ili sprječavanju bolesti kod ljudi, a obuhvaća i genetski modificirane organizme.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_07_121_1712.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_12_177_3081.html