Naslovnica /  Zakonodavni okvir o GMO-u /  Nacionalno Zakonodavstvo i institucije /  Ministarstva i inspekcije

Nacionalno Zakonodavstvo i institucije

Ministarstva i inspekcije

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Sukladno Zakonu o genetski modificiranim organizmima („Narodne novine“, br. 70/2005 i 137/2009), Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, nadležno je za postupanje u stručnim, upravnim i inspekcijskim poslovima kada se GMO i/ili proizvodi koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a stavljaju na tržište kao sjemenski materijal, biljni dijelovi i sadni materijal šumskih svojti i križanaca za upotrebu u šumarstvu.

Za sve informacije o uporabi GMO-a iz naprijed navedenog djelokruga kontakt osoba je:

Davor Prnjak
Načelnik Sektora šumarske inspekcije
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Babonićeva 121
10000 Zagreb
Tel: 01-600 29 79
Fax: 01-600 28 65
e-mail: davor.prnjak@mrrsvg.hr

Ministarstvo zdravlja

Sukladno člancima 3. i 64. Zakona o genetski modificiranim organizmima („Narodne novine“, br. 70/2005 i 137/2009) Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi nadležno je za: obavljanje stručnih i upravnih poslova kada se GMO i/ili proizvodi koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a stavljaju na tržište kao hrana i hrana za životinje, pri uporabi GMO-a i/ili proizvodi koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a u kozmetici, farmaciji i zdravstvenoj zaštiti ljudi, a rješenje za stavljanje GM hrane ili GM hrane za životinje izdaje ministar nadležan za poslove zdravstva uz suglasnost ministra nadležnog za poslove poljoprivrede i veterinarstva.

Za obavljanje inspekcijskih poslova kada se GMO i/ili proizvodi koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a ograničeno uporabljuju, namjerno prekogranično prenose, stavljaju na tržište kao GM hrana sukladno pravnim propisima, kozmetika i lijekovima nadležno je središnje tijelo za poslove zdravstva.

O provedenim upravnim postupcima i inspekcijskim nadzorima iz svog djelokruga rada, tijela uključena u problematiku GMO-a moraju najkasnije do 31. ožujka podnijeti godišnje izvješće za prethodnu godinu središnjem tijelu državne uprave za poslove zdravstva.

U slučaju neposredne opasnosti za zdravlje ljudi i u cilju zaštite okoliša od učinaka GMO-a čelnik središnjeg tijela državne uprave za poslove zdravstva obvezan je koordinirati inspekcijske nadzore svih tijela uključenih u problematiku GMO-a.

Odgovorna osoba za davanje informacija vezano uz uporabu GMO-a iz nadležnosti Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi je:

Valentina Zoretić-Rubes, dipl. inž.
Načelnica Odjela za genetski modificirane organizme
Uprava za sanitarnu inspekciju
Ministarstvo zdravlja
Ksaver 200a
10000 Zagreb
Tel: 01-45 96 108
Fax: 01-46 07 631
e-mail: valentina.zoretic-rubes@mzss.hr

Zamjena je:

Mr.sc. Petra Cigić, dipl. inž.
Viša državna sanitarna inspektorica Odjela za genetski modificirane organizme
Uprava za sanitarnu inspekciju
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
Ksaver 200a
10000 Zagreb
Tel: 01-46 98 363
Fax: 01-46 07 631
e-mail: petra.cigic@mzss.hr

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Sukladno članku 3. Zakona o genetski modificiranim organizmima („Narodne novine“, br. 70/2005) i članku 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima („Narodne novine“, br. 137/2009) za obavljanje stručnih i upravnih poslova kada se GMO i/ili proizvodi koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a ograničeno uporabljuju u zatvorenom sustavu nadležno je središnje tijelo državne uprave za poslove znanosti.

Podnositelj prijave dužan je zatvoreni sustav prije prve ograničene uporabe GMO-a prijaviti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Prijava mora sadržavati sve podatke navedene u Pravilniku o sadržaju prijave zatvorenog sustava („Narodne novine“, br. 84/2006) i Pravilniku o mjerama sigurnosti i standardima objekata za ograničenu uporabu GMO-a u zatvorenom sustavu („Narodne novine“, br. 84/2006). Nakon pribavljenog stručnog mišljenja Odbora za ograničenu uporabu GMO-a, upisat će se zatvoreni sustav u upisnik zatvorenog sustava. Ograničena uporaba GMO-a uvrštena u prvu razinu opasnosti može započeti bez podnošenja prijave nadležnom tijelu, ako se obavlja u zatvorenom sustavu za kojega je izdana potvrda ministarstva nadležnog za znanost. Nadalje, korisnik je dužan ograničenu uporabu GMO-a uvrštenu u drugu razinu opasnosti, koja će se obavljati u zatvorenom sustavu i za koji je izdana potvrda (znači da je isti upisan u upisnik zatvorenog sustava), prijaviti nadležnom tijelu. Podnositelj prijave može započeti s uporabom GMO-a samo uz dopuštenje – rješenje koje izdaje ovo Ministarstvo. Za svaku ograničenu uporabu GMO-a uvrštenu u treću i četvrtu razinu opasnosti, koja će se obavljati u zatvorenom sustavu za koji je dobivena potvrda (znači da je isti upisan u upisnik zatvorenog sustava), potrebno je ishoditi dopuštenje ovog Ministarstva koje provjerava ispunjavanje propisanih uvjeta te na osnovu toga izdaje rješenje. Načini prijave propisani su Pravilnikom o sadržaju prijave za ograničenu uporabu GMO-a u 2., 3. i 4. razini opasnosti („Narodne novine“, br. 84/2006) i Pravilnikom o sadržaju, opsegu i metodologiji izrade procjene rizika za ograničenu uporabu GMO-a.

Osoba zadužena za poslove vezane uz GMO problematiku je:

Andreja Jakovac, dipl. ing. biologije
Viša stručna savjetnica Uprave za znanost
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Donje Svetice 38
10000 Zagreb
Tel: 01-459 43 71
Fax: 01-459 44 29
e-mail: andreja.jakovac@mzos.hr

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Sukladno Zakonu o genetski modificiranim organizmima („Narodne novine“, br. 70/2005 i 137/2009), središnje tijelo državne uprave za poslove zaštite prirode, od 21. prosinca 2012. godine kao sastavni dio Ministarstva zaštite okoliša i prirode, nadležno je za obavljanje stručnih i upravnih poslova vezanih za uvođenje GMO-a u okoliš. Ministarstvo ima sljedeće zadatke:

 • zaprima najavu za namjerno uvođenje GMO-a u okoliš (npr. u slučajevima pokusnih polja, eksperimentalnih znanstvenih istraživanja i drugih nekomercijalnih namjena),
 • izdaje dopuštenje za namjerno uvođenje GMO-a u okoliš (u gore-navedenim slučajevima), po prethodno pribavljenom mišljenju Odbora za uvođenje GMO-a u okoliš i sukladno tome donosi rješenje,
 • izdaje dopuštenje za uzgoj krajnjem korisniku GMO-a koji je već odobren za stavljanje na tržište u svrhu uzgoja. Nadležno tijelo izdaje ovo dopuštenje ako su ispunjeni svi propisani uvjeti i uz pribavljanje prethodne suglasnosti središnjih tijela državne uprave nadležnih za poslove zdravstva, poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja te šumarstva,
 • ovlašćuje pravne osobe za izradu procjene rizika za uvođenje GMO-a u okoliš, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave za poslove zdravstva,
 • obavlja inspekcijske poslove uslijed nenamjernog uvođenja GMO-a u okoliš odnosno namjernog uvođenja GMO-a u okoliš,
 • u slučaju nenamjernog prekograničnog prijenosa GMO-a i potrebe hitnih mjera, kao žarišna točka mora biti kontaktirano i obaviješteno u skladu s člankom 17. Protokola (17.(2)),
 • odobrava plan mjera za otklanjanje nekontroliranog širenja GMO-a u okoliš,
 • u slučaju neplaniranog širenja GMO-a u okoliš donosi i provodi program uklanjanja posljedica nekontroliranog širenja GMO-a u okolišu, u suradnji s drugim nadležnim tijelima,
 • putem BCH mehanizma obavještava ugrožene ili potencijalno ugrožene države i, kada je to potrebno, odgovarajuće međunarodne organizacije o slučajevima neplaniranog širenja GMO-a u okoliš koje može imati značajne negativne posljedice na biološku raznolikost, okoliš i zdravlje ljudi,
 • vodi poseban upisnik GMO-a sukladno svom djelokrugu,
 • sudjeluje u izradi te daje suglasnost pri donošenju Nacionalne strategije koegzistencije genetski modificiranih usjeva i konvencionalnog i ekološkog uzgoja poljoprivrednih proizvoda.

Također, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je i nacionalno tijelo nadležno za provedbu Protokola o biološkoj sigurnosti (Kartagenski protokol) pri Konvenciji o biološkoj raznolikosti („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 07/2002). Sukladno tome, u okviru Ministarstva imenovana je nacionalna žarišna točka za Protokol o biološkoj sigurnosti (Kartagenski protokol) i BCH žarišna točka koja je odgovorna za nacionalni mehanizam razmjene obavijesti o biološkoj sigurnosti (BCH) na Centralni portal BCH pri Konvenciji.

Odgovorna osoba za davanje informacija vezano uz uporabu GMO-a iz nadležnosti Ministarstva je:

Ivana Jelenić
Načelnica Sektora za biološku raznolikost i međunarodnu suradnju u zaštiti prirode
Uprava za zaštitu prirode
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Republike Austrije 14
10000 Zagreb
Tel: 01 48 66 122
Fax: 01 48 66 100
e-mail: ivana.jelenic@min-kulture.hr

Ministarstvo poljoprivrede

Prema članku 3. Zakona o genetski modificiranim organizmima za obavljanje stručnih i upravnih poslova kada se GMO i/ili proizvodi koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a stavljaju na tržište kao reprodukcijski materijal u poljoprivredi i veterini, nadležno je središnje tijelo državne uprave za poslove poljoprivrede i veterinarstva.

Obavljanje stručnih i upravnih poslova u nadležnosti Uprave poljoprivrede i prehrambene industrije, ovoga Ministarstva, sukladno navedenom a u skladu sa Zakonom o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja („Narodne novine“ br. 140/05 i 35/08) provodi se prema sljedećem:

● sukladno članku 11. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja,

 1. Ministar će zabraniti korištenje genetski modificirane sorte na cijelom ili dijelu područja Republike Hrvatske ili odrediti odgovarajuće uvjete za proizvodnju, u slučaju kada se utvrdi da bi uzgoj određene genetski modificirane sorte mogao biti sa zdravstvenog stanovišta štetan za druge sorte iste vrste ili druge vrste biljaka ili ako postoji opravdana sumnja da određena sorta predstavlja opasnost za ljudsko zdravlje i okoliš.
 2. Ako se ustanovi da bi uzgoj određene sorte, koja se nalazi na Sortnoj listi Republike Hrvatske mogao biti sa stanovišta zdravstvenog stanja bilja štetan za uzgoj drugih sorti ili vrsta ili predstavlja opasnost za okoliš i ljudsko zdravlje, ministar može kada se radi o genetski modificiranoj sorti zabraniti stavljanje na tržište sjemena te sorte na cijelom ili dijelu područja Republike Hrvatske.
 3. U slučaju iz stavka 2. ovoga članka kada postoji neposredna opasnost od širenja štetnih organizama ili neposredna opasnost za ljusko zdravlje ili okoliš, ministar će rješenjem zabraniti stavljanje na tržište sjemena ili reprodukcijskog materijala te sorte na cijelom ili dijelu područja Republike Hrvatske čim je podnijet zahtjev za dobivanje odobrenja kod nadležnog tijela Zajednice;

● sukladno članku 33. stavak 8. Zakona, odredbe članka 11. ovoga Zakona u vezi s genetski modificiranim sortama jednako se primjenjuju i na sadni materijal;

● sukladno članku 52. Zakona,

 1. Postupak priznavanja sorti pokreće se podnošenjem zahtjeva Zavodu, odnosno Zavodu za voćarstvo (u daljnjem tekstu: nadležni zavod).
 2. Zahtjev za priznavanje sorte (u daljnjem tekstu: zahtjev) podnosi oplemenjivač sorte, punomoćnik ili zastupnik vlasnika sorte (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva).
 3. Uz zahtjev za priznavanje sorte punomoćnik ili zastupnik vlasnika dostavlja punomoć o zastupanju.
 4. Dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev za priznavanje sorti i obrazac zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka propisat će ministar.
 5. Podnositelj zahtjeva za priznavanje genetski modificirane sorte uz dokumente iz stavka 4. ovoga članka mora dostaviti i dozvolu nadležnog tijela za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš u skladu s posebnim propisom;

● sukladno članku 59. stavak 7. Zakona, u slučaju priznavanja genetski modificirane sorte, pored odredbi ovoga Zakona, sorta mora udovoljiti odredbama propisa koji uređuje pitanje uvođenja u okoliš genetski modificiranih organizama, odnosno sorta prethodno mora dobiti dozvolu za uvođenje u okoliš i stavljanje na tržište kao genetski modificirani organizam prema posebnom propisu.

Nadalje, u pogledu stavljanja na tržište genetski modificirane (GM) hrane i GM hrane za životinje (Upravljanje rizikom prilikom stavljanja na tržište, Upisnik o izdanim dopuštenjima za stavljanje na tržište, Sljedivost i označavanje) ističemo:

● Sukladno članku 90. stavku 1. Zakona o hrani („Narodne novine“ br. 46/07), za stavljanje GM hrane ili GM hrane za životinje prvi puta na tržište Republike Hrvatske subjekt u poslovanju s hranom mora pribaviti dopuštenje sukladno odredbama navedenog Zakona i posebnih propisa. Dopuštenje, uvjete i postupak za izdavanje dopuštenja za stavljanje na tržište GM hrane i GM hrane za životinje izdaje ministar zdravstva i socijalne skrbi uz suglasnost ministra poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, na temelju prethodno pribavljenog znanstvenog mišljenja Hrvatske agencije za hranu.

● Upravljanje rizikom prilikom stavljanja na tržište te sljedivost i označavanje GM hrane i GM hrane za životinje definirani su člancima 92. i 93. Zakona o hrani i također su u primarnoj nadležnosti Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

● Sukladno članku 91. Zakona o hrani, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi vodi upisnik o izdanim dopuštenjima za stavljanje na tržište GM hrane i GM hrane za životinje, a ministar zdravstva i socijalne skrbi uz suglasnost ministra poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja propisuje sadržaj, oblik i način vođenja upisnika.

Stoga, kontakt osobu koja može davati informacije vezane za navedena pitanja potrebno je zatražiti od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

U pogledu inspekcijske nadležnosti ovoga Ministarstva navodimo slijedeće:

● Poljoprivredna inspekcija nadležna je, temeljem članka 64. stavka 1. podstavka 5. Zakona o genetski modificiranim organizmima, za obavljanje inspekcijskih poslova kada se GMO i/ili proizvodi koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a:

a) stavljaju na tržište kao reprodukcijski sjemenski i biljni materijal u poljoprivredi – u skladu sa posebnim propisom Zakonom o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja („Narodne novine“ br. 140/05 i 35/08);

b) stavljaju na tržište kao sredstva za zaštitu bilja – u skladu sa posebnim propisom Zakonom o sredstvima za zaštitu bilja („Narodne novine“ br. 70/05).

● Fitosanitarna inspekcija nadležna je, temeljem članka 64. stavka 1. podstavka 5. Zakona o genetski modificiranim organizmima i članka 5. stavka 1. i 3. Uredbe o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama („Narodne novine“ br. 89/10), za obavljanje inspekcijskog nadzora nad:

a) uvozom GMO-a namijenjenih stavljanju na tržište kao sredstava za zaštitu bilja – u skladu sa posebnim propisom: Zakonom o sredstvima za zaštitu bilja („Narodne novine“ br. 70/05);

b) uvozom GMO-a namijenjenih stavljanju na tržište kao reprodukcijskog materijala u poljoprivredi i kao sjemenskog materijala, biljnih dijelova i sadnog materijala šumskih svojti i križanaca za upotrebu u šumarstvu – u skladu s posebnim propisima: Zakonom o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja („Narodne novine“ br. 140/05 i 35/08) i Zakonom o šumskom reprodukcijskom materijalu („Narodne novine“ br. 75/09).

● Organizacija službene kontrole GM hrane i GM hrane za životinje: službena kontrola hrane i hrane za životinje, uključivši i službenu kontrolu GM hrane i GM hrane za životinje definirana je člankom 86. Zakona o hrani. Sukladno stavku 7. navedenog članka, službenu kontrolu GM hrane i GM hrane za životinje provodi:

a) na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, nadležna inspekcija Sektora inspekcijskih poslova u poljoprivredi odnosno poljoprivredna inspekcija Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja,

b) na razini proizvodnje i prerade:

- GM hrane životinjskog podrijetla, veterinarska inspekcija, GM hrane neživotinjskog podrijetla sanitarna inspekcija, GM hrane koja sadrži sastojke životinjskog i neživotinjskog podrijetla, veterinarska ili sanitarna inspekcija

- GM hrane za životinje bez obzira na podrijetlo, veterinarska inspekcija

c) na razini maloprodaje:

- GM hrane bez obzira na podrijetlo, sanitarna inspekcija,

- GM hrane za životinje bez obzira na podrijetlo, veterinarska inspekcija

d) pri uvozu:

– GM hrane životinjskog podrijetla, granična veterinarska inspekcija,

– GM hrane neživotinjskog podrijetla, granična sanitarna inspekcija,

– GM hrane koja sadrži sastojke životinjskog i neživotinjskog podrijetla, granična veterinarska ili granična sanitarna inspekcija,

– GM hrane za životinje bez obzira na podrijetlo, granična veterinarska inspekcija, odnosno veterinarska inspekcija.

Odgovorna osoba za davanje informacija vezano uz uporabu GMO-a iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja je:

Edita Volar Pantić, dipl. ing.
Načelnica Sektora za označavanje i kakvoću hrane
Ministarstvo poljoprivrede
Ul. grada Vukovara 78
10000 Zagreb
Tel.: 01-610 66 92, 01-610 66 28
Fax.: 01-610 91 89
e-mail: edita.volar@mps.hr

Andreja Bišćan Rendulić,dipl. ing.
Stručni savjetnik za sjemenarstvo
Ministarstvo poljoprivrede
Ul. grada Vukovara 78
10000 Zagreb
Tel.: 01-610 96 87
Fax.: 01-610 65 50
e-mail: andreja.biscan@mps.hr