Naslovnica /  Kartagenski protokol /  Rukovanje, prijevoz, pakiranje, obilježavanje i identifik... /  Povijest tematike rukovanja, prijevoz...

Povijest tematike rukovanja, prijevoza, pakiranja, obilježavanja i identifikacije u okviru Protokola

 • ICCP proces

Prije stupanja na snagu Protokola, Konferencija Stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti (COP) ustanovila je kao privremeno upravljačko tijelo Međuvladin odbor za Kartagenski protokol (ICCP). Odluka EM-I/3 dostupna je na sljedećoj adresi: https://www.cbd.int/decision/cop/?id=7174.

Na svom prvom sastanku, ICCP je pregledao odgovarajuća međunarodna pravila i standarde koji se odnose na rukovanje, prijevoz, pakiranje i identifikaciju te razmotrio modalitete za izradu standarda (referenca UNEP/CBD/ICCP/1/6 dostupna je na sljedećoj adresi: http://www.cbd.int/doc/meetings/bs/iccp-01/official/iccp-01-06-en.pdf). ICCP-1 je pozvao Stranke Konvencije o biološkoj raznolikosti, ostale vlade i relevantne međunarodne organizacije da dostave Tajništvu informacije o svojoj postojećoj praksi, pravilima i standardima koji su relevantni za članak 18. Protokola. Izvješće sa prvog sastanka (UNEP/CBD/ICCP/1/9*) dostupno je na slijedećoj adresi: http://www.cbd.int/doc/meetings/bs/iccp-01/official/iccp-01-09-en.pdf

Na svom drugom sastanku, ICCP je razmatrao sintezu informacija dostavljenih od strane Stranaka Protokola, vlada i relevantnih međunarodnih organizacija o njihovoj praksi, pravilima i standardima koji su relevantni za članak 18. Protokola. U dokumentu UNEP/CBD/ICCP/2/12/Corr1, koji je dostupan na sljedećoj adresi: http://www.cbd.int/doc/meetings/bs/iccp-02/official/iccp-02-12-corr1-en.pdf), ICCP je iznio pregled najnovijih zbivanja po pitanju postojeće prakse, pravila i standarda te predložio opcije za koordinirani rad s drugim relevantnim međunarodnim tijelima. U svojoj preporuci 2/10, ICCP-2 je zatražio od Stranaka, ostalih vlada i relevantnih međunarodnih organizacija da Tajništvu, prije stupanja Protokola na snagu, pruže sva mišljenja i važne obavijesti o zahtjevima sadržanim u prvoj rečenici članka 18. stavka 2. točke a) te svakog elementa iste točke. Izvješće sa sastanka dostupno je na sljedećoj adresi: http://www.cbd.int/doc/meetings/bs/iccp-02/official/iccp-02-15-en.pdf.

ICCP-3 je putem svoje preporuke 3/6 proslijedio na prvi sastanak COP-MOP-a, niz preporuka utemeljenih na informacijama koje su pružili stručnjaci za rukovanje, prijevoz, pakiranje i identifikaciju LMO-a. Pozvane su Stranke i vlade da poduzmu mjere kojima bi se, u postojeću popratnu dokumentaciju LMO-a koju dostavlja pošiljatelj LMO-a, uključile tražene informacije (npr. komercijalna faktura). ICCP je potaknuo Stranke da razmotre da li bi pružanje dodatnih informacija moglo olakšati provedbu članka 18. stavka 2. točaka b) i c), posebno kada se radi o LMO-ima namijenjenih za uporabu, npr. u komercijalne svrhe ili za istraživanje. Predlošci koji uključuju takve informacija razvijeni su na sastanku tehničkih stručnjaka te priloženi preporuci 3/6 u svrhu njihova daljnjeg razmatranja na COP-MOP-u. Nadalje, ICCP-3 je pozvao na izražavanje mišljenja o izradi jedinstvenog identifikacijskog sustava LMO-a. Napravljen je i pregled sinteze mišljenja i relevantnih informacija o zahtjevima iz članka 18. stavka 2. točke a) Protokola. Izvješće sa trećeg sastanka ICCP-a nalazi se na sljedećoj adresi: http://www.cbd.int/doc/meetings/bs/iccp-03/official/iccp-03-10-en.pdf.

 • Sastanci COP-MOP-a i relevantni sastanci stručnjaka

Konferencija Stranaka koja služi kao sastanak Stranaka Protokola (COP-MOP) na svom prvom sastanku razmatrala je članak 18. Protokola te usvojila opsežnu odluku BS-I/6 o rukovanju, prijevozu, pakiranju i identifikaciji LMO-a, uzimajući u obzir mišljenja, informacije i preporuke o toj temi koje su prikupljene, odnosno donesene tijekom privremenog upravljanja od strane ICCP-a. Ova odluka sadrži niz pojedinosti o zahtjevima vezanim za dokumentaciju koja prati LMO-e namijenjene ograničenoj uporabi i LMO-e namijenjene uvođenju u okoliš. Odluka BS-I/6 nalazi se na sljedećoj adresi: https://bch.cbd.int/protocol/decisions/decision.shtml?decisionID=8288.

Na prvom COP-MOP-u je između ostaloga odlučeno i da se oformi Otvorena tehnička-stručna skupina (grupa tehničkih stručnjaka, sa slobodnim pristupom za sve Stranke Protokola), koja će izraditi detaljne prijedloge zahtjeva vezanih za identifikaciju LMO-a koji su namijenjeni za direktnu uporabu kao hrana ili hrana za životinje ili za preradu (LMO-FFP-a), sukladno članku 18. stavku 2. točki a) Protokola. Nadalje, COP-MOP 1 pozvao je na to da se komercijalne fakture ili drugi postojeći dokumenti koriste za inkorporiranje podataka predviđenih Protokolom (podaci koji moraju pratiti pošiljku LMO-a tijekom njenog prekograničnog prijenosa). COP-MOP je pozvao Stranke da koriste jedinstvene kodove transgenih biljaka koje je usvojila OECD, a od Tajništva je zatražio da na BCH-mehanizmu vodi registar jedinstvenih identifikacijskih oznaka. COP-MOP je od Stranaka zatražio, a ostale vlade pozvao, da u popratnoj dokumentaciji pošiljaka LMO-FFP-a navedu pojedinosti o kontaktima za dobijanje daljnjih obavijesti o LMO-ima te je pozvao Stranke i ostale vlade da poduzmu mjere koje zahtijevaju uključivanje sljedećih informacija u popratnu dokumentaciju LMO-FFP-a:

 1. uobičajeni, znanstveni i gdje je to moguće, komercijalni naziv LMO-a, i
 2. jedinstveni kôd genetske transformacije LMO-a.

Nadalje, COP-MOP 1 zatražio je da Tajništvo organizira radionicu o izgradnji kapaciteta i razmjeni iskustava vezanih za provedbu članka 18. stavka 2. Protokola. Takva radionica održana je 1.-3. studenog 2004. godine u Bonnu, Njemačka.

Sastanak Otvorene tehničke-stručne skupine po pitanju zahtjeva vezanih za identifikaciju LMO-FFP-a sukladno članku 18. stavku 2. točki a) Protokola (Open-Ended Technical Expert Group on Identification Requirements of LMO-FFP)

Sastanak Otvorene tehničke-stručne skupine održan je 16-18. ožujka 2005. godine u Montrealu, Kanada. Grupa je napravila pregled pitanja utvrđenih opisom njenih zaduženja (dodatak, dio A, odluka BS-I/6) te se složila da svoje izvješće proslijedi na COP-MOP 2. U izvješću je sadržan predsjedateljev tekst mogućeg nacrta odluke o detaljnim zahtjevima vezanim za dokumentaciju, sukladno članku 18. stavku 2. točki a) Protokola.

Na svom drugom sastanku, COP-MOP je u odluci BS-II/10 o članku 18. stavku 2. točkama b) i c) pozvao Stranke i ostale vlade da poduzmu potrebne mjere kako bi bile sigurne da su zahtjevi iz navedenih točaka članka 18. Protokola u potpunosti ispunjeni i u skladu s odlukom BS-I/6. COP-MOP 2 poziva Stranke uvoznice da BCH-mehanizmu dostave na raspolaganje informacije o njihovom domaćem uvozu i njihovim zahtjevima vezanim za dokumentaciju koja prati LMO-e namijenjene ograničenoj uporabi i namjernom uvođenju u okoliš. Nastojanja COP-MOP 2 da se konsenzusom donese odluka o detaljnoj identifikaciji i zahtjevima vezanim za dokumentaciju pošiljaka LMO-FFP-a nisu bila uspješna.

Na svom trećem sastanku, COP-MOP je napravio značajan iskorak u pogledu spornih pitanja oko detaljnih zahtjeva vezanih za popratnu dokumentaciju pošiljaka LMO-FFP-a, a koja su vlade izbjegavale tijekom posljednje faze pregovora o Protokolu, ali i nakon njegova usvajanja. U svojoj odluci BS-III/8, COP-MOP 3 se suglasio o tome da se na četvrtom sastanku COP-MOP-a razmotri izvješće o iskustvima koja će se do tada steći u korištenju komercijalnih faktura ili drugih dokumenata iz postojećih sustava dokumentacije, kao i o tome da se razmotre nacionalni zahtjevi u pogledu donošenja samostalnog dokumenta. U odluci BS-III/10, COP-MOP je zatražio od Stranaka Protokola i pozvao ostale vlade da poduzmu mjere potrebne kako bi se osiguralo da popratna dokumentacija pošiljaka LMO-FFP-a jasno navodi podatke naznačene u paragrafu 4. ove odluke. Stranke su odlučile da će na petom sastanku pregledati i procijeniti iskustva stečena tijekom provedbe dogovorenih zahtjeva vezanih za dokumentaciju te da će ispitati napore zemalja u razvoju u izgradnji kapaciteta na tom području. Stranke Protokola i ostale vlade bile su potaknute da međusobno surađuju u razmjeni iskustava, u izgradnji kapaciteta za korištenje i razvoj metoda uzorkovanja i detekcije LMO-a, kao i na to da izvršnom tajniku Protokola dostave podatke o stečenim iskustvima o uporabi tih metoda te podatke o potrebi i načinima izrade kriterija o prihvatljivosti i usklađenosti istih.

COP-MOP 4 je, između ostaloga, napravio preglede iskustava stečenih uporabom tehnika za uzorkovanje i detekciju (članak 18. stavak 2. točka a) Protokola) i iskustava u uporabi postojeće dokumentacije pošiljaka, a u svrhu ispunjavanja zahtjeva vezanih za identifikaciju LMO-a sukladno članku 18. stavak 2. točke b) i c) Protokola. U odluci BS-IV/9 o članku 18. stavku 2 točki a) Protokola, COP-MOP 4 je zatražio od Stranaka i pozvao ostale vlade, relevantne organizacije i Fond za globalni okoliš (GEF) da surađuju sa Strankama zemljama u razvoju i podrže ih u njihovim nastojanjima izgradnje kapaciteta vezanih za uzorkovanje i detekciju LMO-a, uključujući uspostavljenje laboratorija i obuku lokalnih regulatornih i znanstvenih kadrova. Nadalje, od Stranaka Protokola, ostalih vlada i relevantnih organizacija zatraženo je da informacije o pravilima i standardima za metode uzorkovanja i detekcije LMO-a učine dostupnima putem BCH-mehanizma. U odluci BS-IV/8 o članku 18. stavak 2. točke b) i c) Protokola, Stranke su se složile da će na svom šestom sastanku nastaviti razmatrati ove odredbe te da će pregledati informacije o tim iskustvima na temelju analize drugog nacionalnog izvješća Stranaka Protokola. COP-MOP je odlukom BS-IV/10, od izvršnog tajnika Protokola zatražio da organizira online konferenciju kako bi se utvrdili relevantni standardi i mogući propusti, te da za razmatranje na petom COP-MOP-u pripremi sažetak koji odražava sve izražene stavove. Osim toga, COP-MOP je zatražio od Stranaka i pozvao ostale vlade i međunarodne organizacije da informacije vezane za ove standarde učine dostupnima putem BCH-mehanizma.

Latinska Amerika i Karibi – regionalna obuka za trenere: Radionica o identifikaciji i dokumentaciji LMO-a prema Kartagenskom protokolu, održana je 23.-27. studenog 2009. godine u Mexico City, Meksiko.

Sljedeće zemlje podijelile su svoja nacionalna iskustva o prekograničnom prijenosu LMO-a: Bahami, Belize, Čile, Kolumbija, Kostarika, Dominikanska Republika, Ekvador, El Salvador, Grenada, Gvatemala, Honduras, Meksiko, Panama, Sveti Kristofor i Nevis te Venezuela.

Na radionici su održane neke vrlo zanimljive prezentacije, kao što su:

 1. Uvod u Protokol i njegove elemente povezane s identifikacijom i zahtjevima vezanim za dokumentaciju pošiljki živih modificiranih organizama: https://bch.cbd.int/forum/art18/customs%20officers/cpb%20intro%20en.ppt
 2. Uvod u Identifikaciju & zahtjeve vezane za dokumentaciju prema Kartagenskom protokolu : https://bch.cbd.int/forum/art18/customs%20officers/scbd%20id%20doc%20en.ppt
 3. Uloga carinskih službenika u provedbi Protokola: https://bch.cbd.int/forum/art18/customs%20officers/role%20of%20customs%20en.ppt
 4. Popratna dokumentacija uz pošiljke živih modificiranih organizama I popratna dokumentacija uz pošiljke LMO-FFP-a: studije slučaja o postojećim dokumentacijskim sustavima uspostavljenim od strane International Grain Trade Coalition: https://bch.cbd.int/forum/art18/customs%20officers/igtc%20en.ppt#344,1
 5. Uzorkovanje i detekcija živih modificiranih organizama: https://bch.cbd.int/forum/art18/customs%20officers/lmo%20identification.ppt#302,1
 6. Laboratorijski protokol za ELISA test: https://bch.cbd.int/forum/art18/customs%20officers/protocolo_elisa_en.doc
 7. Laboratorijski protokol za strip test (dostupno na španjolskom): https://bch.cbd.int/forum/art18/customs%20officers/protocolo_tiras_reactivas.doc

Afrika – regionalna obuka za trenere: Radionica o identifikaciji i dokumentaciji LMO-a prema Kartagenskom protokolu, održana je 14.-18. rujna 2009. godine u Bamako, Mali.