Naslovnica /  Kartagenski protokol /  Razmjena obavijesti i BCH mehanizam  /  Pregled članka 20. Protokola (Razmjen...

Pregled članka 20. Protokola (Razmjena obavijesti i Mehanizam za razmjenu obavijesti o biološkoj sigurnosti)

Razmjena informacija i Mehanizam za razmjenu obavijesti o biološkoj sigurnosti (BCH) od presudnog su značaja za učinkovitu provedbu Protokola.

Pojam „clearing-house“ predstavlja mehanizam koji na jednom mjestu objedinjuje one koji potražuju robu, usluge ili informacije s onima koji ih nude te tako povezuje potražnju i ponudu. BCH mehanizam je jedinstvena platforma koja omogućuje pristup različitim dionicima i korisnicima u svrhu pretraživanja, preuzimanja, korištenja i razmjene relevantnih informacija o biološkoj sigurnosti.

Stavak 1. članka 20. Protokola uspostavlja BCH mehanizam kao dio CHM mehanizma za razmjenu obavijesti koji je uspostavljen sukladno stavku 3. članka 18. Konvencije o biološkoj raznolikosti (CBD). BCH mehanizam omogućuje razmjenu znanstvenih, tehničkih, ekoloških i pravnih informaija o modificiranim živim organizmima (LMO), te razmjenu iskustava u vezi s istima i pomaže Strankama u provedbi Protokola. Tri su grupe zemalja kojima BCH priznaje posebne potrebe, a to su: Stranke zemlje u razvoju, među njima posebno najnerazvijenije i male otočke zemlje u razvoju, zemlje s privredama u tranziciji i zemlje koje su središta porijekla i središta genetske raznolikosti.

Stavak 2. članka 20. Protokola uspostavlja tri glavne uloge BCH-mehanizma, a to su: BCH služi kao sredstvo putem kojega će se informacije učiniti dostupnim u svrhe navedene stavkom 1. članka 20. Protokola, BCH omogućuje pristup informacijama koje su Stranke stavile na raspolaganje, a odnose se na provedbu Protokola i treće, BCH osigurava pristup i drugim mehanizmima međunarodne razmjene obavijesti o biološkoj sigurnosti.

Stavak 3. članka 20. Protokola zahtijeva da Stranke stave na raspolaganje BCH mehanizmu određene vrste informacija.

Točka a) stavka 3. članka 20. Protokola odnosi se na obavijesti koje su Strankama potrebne za postupak dobivanja suglasnosti temeljem prethodne obavijesti (AIA), od kojih se za neke izričito zahtijeva da budu postavljene na BCH mehanizmu što prije i uključuje slijedeće:

 • najavu namjeravanog izvoza od strane Stranke izvoza ili izvoznika (članak 8. Protokola),
 • informacije koje se traže sukladno Prilogu I. (članak 8. Protokola),
 • potvrdu primitka najave namjeravanog izvoza od strane Stranke uvoza (članak 9. Protokola),
 • odluku Stranke uvoza o odobrenju, zabrani ili ograničenjima uvoza (stavak 3. članka 10. Protokola), kao i sve relevantne razloge za takvu odluku (stavak 4. članka 10. Protokola),
 • gdje postoji nacionalni zakonodavni okvir koji uređuje uvoz LMO-a, Stranka uvoza mora objaviti na BCH informaciju o tome (članci 9. i 10. Protokola),
 • dodatne informacije od strane Stranke izvoza (točka c) stavka 3. članka 10. Protokola),
 • informacije o procjeni rizika (stavak 1. članka 10. Protokola, članak 15. Protokola i prilog III. Protokola)
 • informacije o preispitivanju već donesene odluke (članak 12. Protokola), i
 • informacije o pojednostavljenom postupku (članak 13. Protokola).

Osim informacija navedenih u točkama od a) do e) stavka 3. članka 20. Protokola, od Stranaka Protokola se zahtijeva da BCH mehanizmu podnesu i slijedeće informacije:

 • odluke kojima Stranka uređuje pronos specifičnih LMO-a kroz svoje područje (stavak 1. članka 6. Protokola),
 • pismeno priopćenje o odlukama kojima se odobrava, zabranjuje ili ograničava prvi namjerni prekogranični prijenos LMO-a namijenjenih za namjerno uvođenje u okoliš (stavak 3. članka 10. Protokola),
 • konačne odluke o domaćoj uporabi LMO-a namijenjenih za izravnu uporabu kao hrana, hrana za životinje ili za preradu (stavak 1. članka 11. Protokola),
 • kopije nacionalnih zakona, pravilnika i smjernica koje se odnose na uvoz LMO-a namijenjenih izravnoj uporabi kao hrana, hrana za životinje ili za preradu (stavak 5. članka 11. Protokola),
 • izjave Stranaka zemlja u razvoju ili Stranaka s privredom u tranziciji o temelju za donošenje svojih odluka o uvozu LMO-a namijenjenih izravnoj uporabi kao hrana, hrana za životinje ili za preradu (stavak 6. članka 11. Protokola),
 • priopćenja o ponovnom razmatranju odluka u svezi s namjernim prekograničnim prijenosom (stavak 1. članka 12. Protokola),
 • priopćenja o pojednostavljenom postupku u svezi namjernog prekograničnog prijenosa i LMO-a izuzetih od postupka dobivanja suglasnosti temeljem prethodne obavijesti (stavak 1. članka 13. Protokola),
 • priopćenja o dvostranim, regionalnim i mnogostranim sporazumima i dogovorima koje su Stranke sklopile s drugim Strankama u svezi s namjernim prekograničnim prijenosom LMO-a (stavak 2. članka 14. Protokola),
 • priopćenja o primjeni domaćeg zakonodavstva u svezi s određenim uvozom (stavak 4. članka 14. protokola),
 • priopćenja o nenamjernom prekograničnom prijenosu LMO-a (stavak 1. članka 17. Protokola),
 • kontakt za potrebe primanja obavijesti o nenamjernom prekograničnom prijenosu LMO-a (stavak 2. članka 17. Protokola), i
 • obavijest o protuzakonitom prekograničnom prijenosu LMO-a (stavak 3. članka 25. Protokola).

Putem BCH mehanizma bit će dostupne i informacije o nacionalnim žarišnim točkama i nadležnim nacionalnim tijelima koja su imenovana sukladno članku 19. Protokola.

Sukladno stavku 3. članka 20. Protokola, Stranke će BCH mehanizmu staviti na raspolaganje informacije uzimajući u obzir zaštitu povjerljivih informacija što je propisano člankom 21. Protokola. Tijekom pilot/probne faze BCH mehanizma, odlučeno je da BCH ne smije sadržavati podatke koji će se tretirati kao povjerljivi (pogledati stavak 4. članka 20. Protokola).

Određene detaljne informacije u svezi LMO-a ne mogu biti dostupne na BCH mehanizmu zbog zahtijeva povjerljivosti. Na primjer, Stranka uvoza sukladno AIA proceduri u okviru Protokola mora o svojoj odluci o prvom uvozu LMO-a obavijestiti BCH mehanizam (kao i pošiljatelja najave). Međutim, ako se neke podrobnije informacije o tom LMO-u moraju čuvati u tajnosti, tada na osnovi informacija dostupnih na BCH mehanizmu slijedeći izvoznik možda neće biti u mogućnosti sa sigurnošću odrediti da li je LMO koji je autorizirala neka Stranka Protokola isti onaj koji on namjerava izvesti toj Stranci.

Stavak 4. članka 20. Protokola zahtijeva da COP-MOP na svom prvom sastanku donese odluku o načinu rada BCH mehanizma te da osigura njegov neprekidan nadzor. Rad na BCH mehanizmu započeo je još prije prvog sastanka ICCP-a (u skladu sa paragrafom 13. odluke EM-I/3 koja je donesena na izvanrednom sastanku Stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti (Ex-COP)) te je nastavljen tijekom pilot/probne faze. Pilot/probna faza BCH mehanizma pokrenuta je u travnju 2001. godine. Pitanja koja su rješavana tijekom pilot/probne faze su uključivala slijedeće:

 • povezanost BCH mehanizma sa Mehanizmom za razmjenu obavijesti na nivou Konvencije (CHM),
 • utvrđivanje vrste informacija koje će biti obrađene od strane BCH mehanizma,
 • posebne potrebe Stranaka zemalja u razvoju i Stranaka s privredom u tranziciji, posebice pristup elektronskom informacijskom sustavu, alternativni ne-elektronički informacijski sustavi te resursi i obuka za korištenje BCH mehanizma,
 • pitanja o mehanizmu upravljanja obavijestima: zahtjev za informacijama, uobičajeni formati/obrasci, unos podataka, zajednički jezik, vrednovanje sadržaja i osiguranje kvalitete, izvještavanje o podacima,
 • arhitektura sustava: da li će BCH biti ustrojen kao centralizirani mehanizam kojim će upravljati jedno tijelo ili kao decentralizirana mreža koja koordinira nacionalne informacijske sustave, i
 • razmatranje povjerljivosti: metode zaštite povjerljivih podataka.

Tijekom pilot/probne faze BCH mehanizma uočen je niz izazova za njegovo učinkovito funkcioniranje. Ovi izazovi uključuju: pristup BCH mehanizmu, uključujući pitanje tko može pristupiti BCH mehanizmu i kako; osiguravanje redovnog i pouzdanog pristupa BCH mehanizmu uključujući pitanja tehničkog i financijskog kapaciteta; osiguranje korisnosti BCH mehanizma, uključujući npr. u kojem formatu i na kojim jezicima će Stranke morati podnositi informacije i stavljati ih na raspolaganje BCH mehanizmu; vjerodostojnost i valjanost informacija na BCH mehanizmu i koordinaciju BCH s drugim bazama podataka. Tijekom pilot/probne faze razvijeno je nekoliko smjernica o interoperabilnosti BCH mehanizma s drugim bazama podataka i poveznica na druge informacijske izvore kao što su OECD Biotrack i UNIDO BINAS sustavi. U ovoj fazi Tajništvo je također razvilo formate za podnošenje informacija BCH mehanizmu.

Način rada BCH mehanizma usvojen je na prvom sastanku Stranaka Protokola o biološkoj sigurnosti (COP-MOP) koji je održan u veljači 2004. godine u Kuala Lumpuru, Malezija i sadržan je u stavku 2. Odluke BS-I/3 o razmijeni informacija i BCH mehanizmu. Način rada BCH također je sadržan u prilogu te odluke i obuhvaća slijedećih osam točaka: uloga BCH mehanizma u vezi s različitim informacijama koje su putem njega dostupne; karakteristike BCH; funkcije upravljanja BCH mehanizmom od strane administracije Tajništva; uloga nacionalnih BCH žarišnih točaka; tehnički nadzor i savjet u vezi Neformalnog savjetodavnog odbora (BCH-IAC); obveze partnerskih organizacija u vezi određenih smjernica o interoperabilnosti; izvješća o aktivnostima u vezi podnošenja kvartalnih izvješća i povratne informacije BCH korisnika; i povremenu provjeru BCH mehanizma.

Nakon održanog prvog sastanka Stranaka Protokola, nadzor nad ustrojem i funkcioniranjem BCH mehanizma neprekidno provodi COP-MOP. Uz to je provedeno i nekoliko neovisnih evaluacija i/ili anketa s ciljem poboljšanja funkcioniranja i ustroja BCH mehanizma.