Naslovnica /  Kartagenski protokol /  Pridržavanje /  Pregled članka 34. Protokola (Pridrža...

Pregled članka 34. Protokola (Pridržavanje)

Prema međunarodnom ekološkom sporazumu, mehanizam za pridržavanje odredbi tog sporazuma osmišljen je da bi se Strankama olakšalo ispunjavanje njihovih obveza i rješavanje slučajeva nepridržavanja odredbi.

U okviru postojećih Multilateralnih sporazuma o okolišu (u daljnjem tekstu: MEA, od engl. Multilateral Environmental Agreements), kao što su Montrealski protokol, Konvencija o klimatskim promjenama, Kyotski protokol, Bazelska konvencija, kao i prema brojnim sporazumima o okolišu u okviru UN/ECE regije uključujući Aarhušku konvenciju, sustavi pridržavanja odredbi već postoje ili su u fazi nastanka.

Ključni elementi i karakteristike postojećih i novih mehanizama za pridržavanje odredbi u drugim MEA sporazumima o okolišu su slijedeći:

 • Cilj mehanizma: promicati pridržavanje odredbi, rješavati slučajeve nepridržavanja te ponuditi Strankama savjet ili pomoć pri ispunjavanju obveza
 • Priroda mehanizma: olakšavajući, nekonfrontirajući i kooperativan
 • Struktura mehanizma: malen, stalni odbor sastavljen od stručnjaka iz relevantnih predmetnih područja, koje su nominirale i izabrale Stranke u skladu s mjerilima za sastavljanje odbora (npr. regionalna zastupljenost). Jedan od aspekata ove tematike je i djelovanje članova odbora kao pojedinaca ili kao predstavnika svojih vlada.
 • Upućivanje nekog problema mehanizmu za pridržavanje odredbi: to može učiniti Stranka u odnosu na samu sebe, a u nekim slučajevima i Stranka u odnosu na drugu Stranku, Tajništvo ili neko drugo tijelo sporazuma.
 • Funkcija mehanizma: ispitivanje slučajeva mogućeg nepridržavanja odredbi s ciljem predlaganja rješenja i davanjem preporuka za konkretne akcije zainteresiranim Strankama ili Konferenciji Stranaka sporazuma
 • Rezultat: Konferencija Stranaka nekog MEA sporazuma obično odlučuje kako primijeniti preporuke mehanizma za pridržavanje odredbi. U nekim slučajevima, uključene Stranke moraju izvijestiti o mjerama koje su poduzele u skladu s preporukama.

Mehanizmi prihvaćeni temeljem raznih MEAs sporazuma imaju različit pristup nekima od navedenih elemenata.

Članak 34. Protokola o biološkoj sigurnosti (u daljnjem tekstu: Protokol) ima oblik takozvane „omogućavajuće odredbe“. Člankom se zapravo ne uspostavlja mehanizam za pridržavanje odredbi Protokola, već pruža temelj i okvir za njegovu uspostavu od strane Konferencije Stranaka koja služi kao sastanak Stranaka Protokola (COP-MOP). To je uobičajeni način pristupa problemu pridržavanja odredbi u mnogim MEA sporazumima kao što su npr. Montrealski protokol, Konvencija o klimatskim promjenama, Kyotski protokol, Roterdamska konvencija te Stockholmska konvencija.

Prema članku 34. Protokola, mehanizam za pridržavanje odredbi Protokola usredotočen je na pridržavanje svih Stranaka njihovim obvezama iz Protokola. Iako se točna priroda mehanizma za pridržavanje tek treba usvojiti u okviru Protokola, te se o tome mora čekati odluka COP-MOP-a, može se reći da osnovu mehanizma za pridržavanje odredbi često čini neko tijelo kojemu se mogu uputiti pitanja i problemi u vezi s pridržavanjem odredbi. Takvo tijelo, pod nazivom Odbor za pridržavanje odredbi Protokola (Compliance Committee), uspostavio je COP-MOP radi promicanja pridržavanja odredbi Protokola, rješavanja slučajeva nepridržavanja, te pružanja savjeta i pomoći.

Odbor za pridržavanje odredbi Protokola (u daljnjem tekstu: Odbor) sastoji se od 15 članova koji su imenovani od Stranaka Protokola i odabrani od strane COP-MOPa prema principu: po tri člana iz svake od pet regionalnih grupa zemalja članica Ujedinjenih naroda. Članovi Odbora moraju raditi objektivno i u osobnom svojstvu.

Odbor može donijeti brojne mjere s ciljem promicanja pridržavanja odredbi Protokola i rješavanja slučajeva nepridržavanja, što uključuje:

 • pružanje savjeta ili pomoći određenoj Stranki;
 • izrada preporuka za COP-MOP u vezi s pružanjem financijske i tehničke pomoći, prijenosa tehnologije, osposobljavanja i drugih mjera za igradnju kapaciteta;
 • zahtijevanje od Stranke ili pomaganje određenoj Stranki da razvije akcijski plan za pridržavanje odredbi Protokola u određenom vremenskom okviru, o čemu će se dogovoriti Odbor i Stranka.

Općenito, Stranka može Odboru priopćiti probleme s kojima se susreće pokušavajući ispuniti svoje obveze. Također, Stranke mogu priopćiti Odboru i događanja koja se odnose na pridržavanje odredbi Protokola drugih Stranaka, kao što i Tajništvo Protokola može Odboru priopćiti probleme utvrđene pregledom izvješća koje podnose Stranke. Odbor razmatra problem i daje preporuku za njegovo rješavanje. Pristup ovom tijelu uglavnom je ograničen samo na Stranke sporazuma.

Na preporuku Odbora, COP-MOP može odlučiti o jednoj ili o više slijedećih mjera:

 • pružanju financijske i tehničke pomoći;
 • izdavanju upozorenja određenoj Stranki;
 • zahtjevu izvršnog tajnika da se slučajevi nepridržavanja objave na Mehanizmu za razmjenu obavijesti o biološkoj sigurnosti (u daljnjem tekstu: BCH-mehanizam) i
 • u slučajevima ponovljenog nepridržavanja odredbi Protokola, poduzimanju takvih mjera o kojima će COP-MOP odlučivati na budućim sastancima.

Člankom 34. Protokola izričito se zahtjeva da postupci i mehanizmi za pridržavanje odredbi Protokola obuhvate odredbe o savjetovanju i pomoći. Također izričito navodi da buduće odredbe o pridržavanju trebaju biti odvojene od postupka rješavanja sporova uspostavljenog člankom 27. Konvencije o biološkoj raznolikosti (CBD), koji se također primjenjuje i na Protokol. Osim toga, elementi mehanizma ostaju otvoreni za razradu od strane COP-MOP-a.

Za razliku od postupka rješavanja sporova, mehanizam za pridržavanje odredbi je u osnovi višestran i nekonfrontirajući instrument. Nasuprot tome, postupak rješavanja sporova predstavlja pravni i institucionalni okvir za rješavanje sukoba ili neslaganja između dviju ili više Stranaka. Mehanizam za pridržavanje odredbi može se koristiti kao alternativa postupku rješavanja sporova ili istovremeno s njim.