Naslovnica /  Kartagenski protokol /  Osposobljavanje /  Pregled članka 22. Protokola (osposob...

Pregled članka 22. Protokola (osposobljavanje / izgradnja kapaciteta)

Jačanje kapaciteta je ključni preduvjet za učinkovitu provedbu bilo kojeg Multilateralnog sporazuma o okolišu (MEA), pa tako i protokola o biološkoj sigurnosti (Kartagenskog protokola). Kako bi Stranke Protokola mogle ispunjavati svoje obveze potrebni su im odgovarajući institucionalni mehanizmi i infrastruktura, kvalitetno osposobljeni djelatnici, odgovarajuća financijska sredstva te jednostavan pristup relevantnim informacijama.

Opseg izgradnje kapaciteta obično uključuje procjenu potreba, utvrđivanje mogućnosti na nacionalnoj (i eventualno regionalnoj) razini, razvoj i jačanje relevantnih institucija, razvijanje vještina i stručnosti u ljudskim potencijalima uključujući obrazovanje i usavršavanje, uspostavu potrebnih znanstvenih resursa i resursa za upravljanje informacijama te procjene za prijenos tehnologije. Ova i druga područja izgradnje kapaciteta uglavnom se podupiru putem vanjske tehničke pomoći i financijskih sredstava na dvostranoj, mnogostranoj ili vlastitoj osnovi.

Članak 22. Protokola referira se na odredbe Konvencije o biološkoj raznolikosti, koje se odnose na osiguranje financijskih sredstava te pristup i prijenos tehnologije, što znači da je članak 22. Protokola usko povezan s člancima 16. i 18. Konvencije. Članak 16. Konvencije o biološkoj raznolikosti zahtijeva da Stranke Konvencije osiguraju i omoguće pristup i prijenos tehnologija koje su „relevantne za očuvanje i održivo korištenje biološke raznolikosti ili upotrebu genetskih izvora te ne pričinjavaju veće štete po okoliš“. Pristup i prijenos tehnologije potrebno je omogućiti zemljama u razvoju „pod poštenim i najpovoljnijim uvjetima“. Članak 18. Konvencije propisuje da Stranke promiču tehničku i znanstvenu suradnju, posebno u vezi s razvojem i jačanjem nacionalnih mogućnosti za razvoj ljudskih potencijala i institucija.

Prema stavku 1. članka 22. Protokola, od Stranaka Protokola očekuje se da po pitanju biološke sigurnosti međusobno surađuju u razvijanju i jačanju ljudskih potencijala i institucionalnih kapaciteta zemalja u razvoju i država s privredama u tranziciji. Stavak 1. članka 22. Protokola odražava kompromis, tj. navodi da napori jačanja kapaciteta trebaju uključiti biotehnologiju „u mjeri u kojoj je potrebna za biološku sigurnost“.

Stavak 2. članka 22. Protokola navodi glavna područja u kojima treba razvijati suradnju u izgradnji kapaciteta: znanstvena i tehnička obuka o ispravnom i sigurnom korištenju biotehnologije, o uporabi procjene rizika i o upravljanju rizikom radi biološke sigurnosti, te unaprijeđenje tehnoloških i institucionalnih kapaciteta za biološku sigurnost. Od Stranaka se traži suradnja u razvijanju i jačanju kapaciteta za biološku sigurnost, uključujući suradnju putem postojećih organizacija te uključivanjem privatnog sektora.

Postoje tri „vrste“ kapaciteta koje je potrebno riješiti u svrhu učinkovite provedbe Protokola: pravni, institucionalni i administrativni regulatorni kapacitet vezan na biološku sigurnost, zatim znanstveni i tehnički kapacitet vezan na procjenu rizika, te znanstveni i tehnički kapacitet vezan na upravljanje rizikom.

Protokol priznaje da nema jedinstvenog modela koji bi bio prikladan za sve zemlje, budući su njihove potrebe i prioriteti drugačiji. Međutim, Protokolom je u člancima 22. i 28. propisan jasan i transparentan okvir za izgradnju kapaciteta za biološku sigurnost. Članak 22. zahtjeva od Stranaka međusobnu suradnju i uzimanje u obzir financijskih potreba Stranaka zemalja u razvoju i Stranaka s privredama u tranziciji, kao i njihove potrebe za pristupom tehnologiji i znanjima, a članak 28. navodi da se od Stranaka traži da, prilikom davanja smjernica u vezi s financijskim mehanizmom, vode računa o potrebama tih zemalja u njihovim naporima na utvrđivanju i provođenju zahtjeva za osposobljavanjem. COP-MOP sastanci uspješno prate sve aktivnosti u izgradnji kapaciteta na svim razinama i u stanju su prepoznati sve potrebe i prioritete u izgradnji kapaciteta pojedinih zemalja, kao i nedostatke postojećih inicijativa.

Tajništvo je uspostavilo Mehanizam za oglašavanje informacija i umrežavanje kako bi se olakšala razmjena informacija, što je vrlo važno i u izgradnji kapaciteta. Ovaj mehanizam predstavlja platformu s jednostavnim pristupom, na kojoj se objavljuju relevantne informacije, materijalni resursi i alati, ali služi i za međusobnu suradnju različitih dionika putem elektroničkih alata s ciljem razmjene informacija, mišljenja, znanja i ekspertiza relevantnih za djelotvornu provedbu Protokola o biološkoj sigurnosti. Platforma uključuje dvije glavne komponente: Centar izvora informacija biološke sigurnosti (Biosafety Information Resource Center, BIRC) i Mrežu u svrhu podizanja kapaciteta biološke sigurnosti (Biosafety Capacity-Building Network), koje korisniku omogućuju registraciju, pretraživanje i/ili pristup materijalima na učinkovit način.

BIRC uključuje elektronski katalog za pretraživanje široke lepeze publikacija o biološkoj sigurnosti i drugih materijala koje su izradile različite organizacije i vlade, što uključuje: knjige, istraživačka izvješća, materijale za obuku i usavršavanje, kataloge tečaja, programske alate ili vodiče, izvješća s radionica, radove i prezentacije, studije slučaja, tehničke publikacije, biltene i časopise, CD-ROM i ostalo. Cilj je osigurati da svi raspoloživi materijali koji mogu doprinijeti izgradnji kapaciteta za učinkovitu provedbu Protokola budu uvelike objavljeni i lako dostupni kako bi se olakšalo njihovo korištenje.

Mreža u svrhu podizanja kapaciteta biološke sigurnosti (Biosafety Capacity - Building Network) je interaktivni forum koji povezuje pojedince vlada i relevantnih organizacija aktivno uključenih u aktivnosti provedbe Protokola ili financiranje izgradnje kapaciteta za učinkovitu provedbu Protokola. Primarna namjena ovog foruma ja da omogući komunikaciju, aktivnu suradnju i izmjenu informacija između članova foruma s ciljem promicanja partnerstva, komplementarnosti i sinergije između raznih inicijativa za izgradnju kapaciteta za biološku sigurnost. Forum članovima omogućuje razmjenu znanja, mišljenja, iskustava i relevantnih dokumenata.

Pitanje izgradnje kapaciteta u okviru Protokola je vrlo dobro strukturirano, a sve nove informacije redovito se ažuriraju u nekoliko baza podataka. Ove baze na jednom mjestu pružaju registrirane informacije o postojećim projektima za izgradnju kapaciteta biološke sigurnosti te mogućnosti i potrebe pojedinih zemalja. Pristup bazama je brz i učinkovit. Ove baze podataka omogućuju utvrđivanje pokrivenosti, preklapanja i nedostatke različitih inicijativa, te olakšavaju njihovu sinergiju i suradnju uz ostvarivanje međusobnih kontakata onih koji trebaju podršku u izgradnji kapaciteta s onima koji takvu pomoć nude.

Trenutačno u Mehanizmu za razmjenu obavijesti o biološkoj sigurnosti (BCH) postoje četiri baze podataka: baza podataka o projektima za izgradnju kapaciteta (uobičajeno su to projekti koji traju šest mjeseci ili duže za koje baza sadrži dostupne informacije o statusu projekta, lokalnoj vodećoj organizaciji te kontakte, izvore financiranja, ciljeve i aktivnosti, glavne rezultate, stečena iskustva i kratak opis pozadine projekta), baza podataka o mogućnostima u izgradnji kapaciteta (mogućnosti za kratkotrajne projekte kao što su radionice, sastanci, konferencije/simpozijumi, školarine/stipendije, razmjena osoblja/stažiranje, znanstvena i tehnička suradnja, financiranje, tehnička pomoć, partnerstva, forumi za diskusiju, profesionalna mreža, itd.), baza podataka o potrebama i prioritetima pojedinih zemalja (važna je za organizacije koje su u poziciji da ponude pomoć te da prilagode svoju potporu određenoj zemlji u skladu s njenim potrebama i prioritetima) te baza koja predstavlja kompendij akademskih-akreditiranih tečajeva o biološkoj sigurnosti (svaki unos sadrži kratki opis programa/tečaja, poveznicu na web-stranicu i kontakt podatke za dodatne informacije).