Naslovnica /  Kartagenski protokol /  Odgovornost i naknada štete /  Tijek pregovora o odgovornosti i nakn...

Tijek pregovora o odgovornosti i naknadi štete u okviru Protokola o biološkoj sigurnosti (Kartagenskog protokola)

Prije stupanja na snagu Protokola, odlukom EM-I/3 Konferencije Stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti osnovan je Međuvladin Odbor za Kartagenski Protokol (ICCP) kao privremeno upravno tijelo.

Na svom drugom sastanku, koji se održao od 1.-5. listopada 2001. godine u Nairobiju, Kenija, ovaj odbor izradio je preporuku 2/1 koju je proslijedio na prvi sastanak Stranaka Protokola (COP-MOP 1). ICCP je preporučio uspostavljanje otvorene ad-hoc grupe pravnih i tehničkih stručnjaka sa mandatom da provedu postupak prema članku 27. Protokola (dakle radne skupine otvorene za sve Stranke Protokola i za promatrače). ICCP je također predložio opis radnih zadataka ove radne grupe za prvi sastanak Stranaka Protokola (COP-MOP 1). Od 22.-26. travnja 2002. godine u Haagu, Nizozemska održan je treći sastanak ICCP-a i donesena je preporuka 3/1 koja je razmotrila prikupljena mišljenja o opisu radnih zadataka stručne skupine za odgovornost i naknadu štete i pripremila ih za prvi sastanak Stranaka Protokola (COP-MOP1).

Na prvom sastanku Stranaka Protokola (COP-MOP 1), koji se održao od 23.-27. veljače 2004. godine u Kuala Lumpuru, Maleziji, donesena je odluka BS-I/8 kojom je osnovana ad-hoc radna skupina za odgovornost i naknadu štete i utvrđen je njen opis radnih zadataka. Sukladno toj odluci, ad-hoc radna skupina za odgovornost i naknadu štete je sastavljena od predstavnika koje su izabrale Stranke Protokola te je otvorena za sudjelovanje bilo koje države koja nije Stranka Protokola u svojstvu promatrača, za međunarodne organizacije, nevladine udruge i industriju.

Svi sastanci o odgovornosti i naknadi štete koji su do sada održani te rezultati tih sastanaka navedeni su ovdje ispod kronološkim redom:

 • Radionica o odgovornosti i naknadi štete u kontekstu Kartagenskog protokola (2.-4. prosinac 2002. godine, Rim, Italija). Link na dokumente radionice: http://www.cbd.int/doc/?mtg=BSWSLR-01
 • Tehnička grupa stručnjaka za odgovornost i naknadu šteta u okviru Protokola o biološkoj sigurnosti (18.-20. listopad 2004. godine, Montreal, Kanada). Link na dokumente sa sastanka: http://www.cbd.int/doc/?mtg=BSTELR-01
 • Prvi sastanak ad-hoc radne skupine za odgovornost i naknadu štete (25.-27. svibnja 2005. godine, Montreal, Kanada, prije početka drugog sastanka Stranaka Protokola (COP-MOP 2). Link na dokumente s prvog sastanka: http://www.cbd.int/doc/?mtg=BSWGLR-01
 • Sastanak grupe pravnih i tehničkih stručnjaka o odgovornosti i naknadi štete u kontekstu članka 14. stavka 2. Konvencije o biološkoj raznolikosti (12.-14. listopada 2005. godine, Montreal, Kanada). Link na dokumente sa sastanka: http://www.cbd.int/doc/?meeting=EGLR-01
 • Drugi sastanak radne skupine za odgovornost i naknadu štete (20.-24. veljače 2006. godine, Montreal, Kanada). Na ovom sastanku radna skupina razvila je indikativan popis kriterija za ocjenu djelotvornosti bilo kojeg pravila ili postupka predviđenog člankom 27. Protokola. Radna skupina je također razmatrala sintezu mišljenja i predloženi tekst o pristupima, mogućnostima i pitanjima iz dodatka izvješća sa prvog sastanka radne skupine. Pripremljene su različite verzije radnog teksta o dosegu, šteti i uzrocima štete, a svi se nalaze u Dodatku I. dokumenta UNEP/CBD/BS/COP-MOP/3/10, koji je dostupan na sljedećoj adresi: http://www.cbd.int/doc/meetings/bs/mop-03/official/mop-03-10-en.pdf . Link na ostale dokumente s drugog sastanka: http://www.cbd.int/doc/?meeting=BSWGLR-02
 • Treći sastanak radne skupine za odgovornost i naknadu štete (19.-23. veljače 2007. godine, Montreal, Kanada). Nacrt COP-MOP odluke o međunarodnim pravilima i postupcima na području odgovornosti i naknade štete proizašle iz prekograničnog prijenosa LMO-a sadržan je u Dodatku I. izvješća UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/3, koji je dostupan na sljedećoj adresi: http://www.cbd.int/doc/meetings/bs/bswglr-03/official/bswglr-03-03-en.pdf . Dodatak II. ovog izvješća sadrži integraciju predloženih tekstova (dio IV do XI). Link na ostale dokumente s trećeg sastanka: http://www.cbd.int/doc/?mtg=BSWGLR-03
 • Četvrti sastanak radne skupine za odgovornost i naknadu štete (22.-26. listopada 2007. godine, Montreal, Kanada). Dorađeni su radni tekstovi o pristupima i mogućnostima i revidiran je nacrt COP-MOP odluke. Svi tekstovi su dio dodatka I. izvješća UNEP/CBD/BS/WG-L&R/4/3, koji je dostupan na sljedećoj adresi: http://www.cbd.int/doc/meetings/bs/bswglr-04/official/bswglr-04-03-en.pdf . Radna skupina zatražila je od predsjedatelja da se nastavi s dorađivanjem određenih dijelova tekstova koji su kao dio Dodatka II. pridodani izvješću te da se pripremi revidirani radni nacrt za razmatranje na slijedećem sastanku. Link na ostale dokumente s četvrtog sastanka: http://www.cbd.int/doc/?mtg=BSWGLR-04
 • Peti sastanak radne skupine za odgovornost i naknadu štete (12.-19. ožujka 2008. godine, Kartagena, Kolumbija). Na ovom sastanku osnovana je manja skupina, Prijatelji Supredsjedatelja (Friends of the Co-Chairs) u svrhu nastavka pregovora. Rezultati sastanka nalaze se u Dodatku II. izvješća UNEP/CBD/BS/WG-L&R/5/3, koji je dostupan na sljedećoj adresi: http://www.cbd.int/doc/meetings/bs/bswglr-05/official/bswglr-05-03-en.pdf . Link na ostale dokumente s petog sastanka: http://www.cbd.int/doc/?meeting=BSWGLR-05
 • Sastanak skupine Prijatelji Supredsjedatelja (Friends of the Co-Chairs) sazvan je u Bonnu, Njemačka (7.-10. svibnja 2008. godine). Skupina je nastavila dorađivati pregovarački tekst te je proslijedila završnu verziju na četvrti sastanak Stranaka Protokola (COP-MOP 4) - dokument UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/11/Add.1. Link na dokument UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/11/Add.1: http://www.cbd.int/doc/meetings/bs/mop-04/official/mop-04-11-add1-en.pdf
 • COP-MOP 4 (12.-16. svibnja 2008. godine u Bonnu, Njemačka). Stranke su usvojile tekst sa sastanka skupine Prijatelja Supredsjedatelja (Friends of the Co-Chairs) kao osnovu za svoj rad tijekom sastanka te su osnovale Kontaktnu skupinu da nastave pregovore. Ova skupina napravila je značajni napredak, posebno po pitanju pravne prirode pravila i postupaka za odgovornost i naknadu štete. Stranke su se dogovorile da se pregovari vode u smjeru pravno obvezujućeg instrumenta za građansku odgovornost kao i da svaka stranka ima pravo razviti vlastito nacionalno zakonodavstvo ili politiku u području građanske odgovornosti i naknade šteta proizašlih iz prekograničnog prijenosa LMO-a. Stranke su se složile da uspostave skupinu Prijatelja Supredsjedatelja (Friends of the Co-Chairs) koja će nastaviti proces. Prijatelji Supredsjedatelja, pregovaračka skupina obuhvaćala je šest predstavnika regije Azije-Pacifika (Bangladeš, Kina, Indija, Malezija, Palau i Filipini), dva predstavnika Europske unije, dva predstavnika regije Središnje i istočne Europe, šest predstavnika Afričke skupine, šest predstavnika regije Južne Amerike i Kariba te predstavnike Novog Zelanda, Norveške, Švicarske i Japana, zajedno sa savjetnicima.
 • Prvi sastanak skupine Prijatelja Supredsjedatelja (Friends of the Co-Chairs) za odgovornost i naknadu štete održao se od 23. do 27. veljače 2009. u Mexico City, Meksiku. Skupina se dogovorila da radi na pravno obvezujućem instrumentu u obliku dopunskog protokola uz stav da će krajnja odluka biti donesena samo od strane sastanka Stranaka Protokola (COP-MOP-a). Nadalje, donesen je nacrt teksta Dopunskog protokola o odgovornosti i naknadi štete uz Protokol o biološkoj sigurnosti. Link na dokumente sa sastanka: http://www.cbd.int/doc/?meeting=BSGFLR-01
 • Drugi sastanak skupine Prijatelja Supredsjedatelja (Friends of the Co-Chairs) održan je od 8. do 12. veljače 2010. Godine u Kuala Lumpuru, Maleziji. Skupina je dogovorila da se treći sastanak također održi od 15. do 19. lipnja 2010. godine u Kuala Lumpuru, Maleziji. Link na dokumente sa sastanka: http://www.cbd.int/doc/?meeting=BSGFLR-02

Zemlje u razvoju i one koje još uvijek nemaju nacionalno zakonodavstvo u području odgovornosti i naknade štete proizašle iz prekograničnog prijenosa GMO-a/LMO-a željele su imati pravno obvezujući instrument o građanskoj odgovornosti koji će osigurati obeštećenje i naknadu štete. U slučaju štete uzrokovane LMO-ima, pravno obvezujući instrument bi najbolje omogućio provedbu načela „zagađivač plaća“. On bi također pružio i jedinstveni postupak i substantivne norme za ključna pitanja i kao takav bi osigurao da se ta pitanja rješavaju na isti način na svim nacionalnim sudovima.

Većina zemalja u razvoju je dala prednost širokom dosegu, strogoj kauzalnoj odgovornosti, financijskoj sigurnosti i ograničenom oslobođenju kao bitnim elementima kojima će se osigurati isplata naknade i provođenje obeštećenja. Stroga kauzalna odgovornost, kao standard odgovornosti, znači ne postojanje obveze da se dokaže krivnja za štetu. Ovo je ključno obzirom da mnogi elementi slijede iz stroge kauzalne odgovornosti, uključujući i usmjeravanje odgovornosti na uvoznika ili operatora.

Prema mišljenju većine zemalja u razvoju, definicija štete je morala biti dovoljno široka da obuhvati bilo kakvu štetu koju mogu uzrokovati LMO-i. U skladu s principom „zagađivač plaća“, šteta mora uključivati ponovnu uspostavu stanja, sanaciju, korekciju oštećenja i preventivne mjere kao i štete na privatnom vlasništvu, ekonomske gubitke te ozljedu ili bolest.

Većina zemalja u razvoju željela je osigurati adekvatan pristup pravosuđu za žrtve šteta koje nastanu djelovanjem GMO-a. Svjesne su da dokazivanje štete od LMO-a kao i uzroka nastanka šteta mogu predstavljati nepremostiv problem za oštećenika. Osim toga, zakonske procedure koje uređuju teret dokazivanja su prilično složene u većini zemalja, a u tom pogledu postoje i znatne razlike između običajnog prava i građanskog prava po tom pitanju. Osim toga, negativan utjecaj GMO-a koji se polako razvija, može biti teško detektirati i pratiti. Zbog svega toga su za većinu zemalja u razvoju presudni troškovi, položaj i pristup pravosuđu.

Većina zemalja u razvoju željela je i rezervni fond iz kojega bi se u kritičnim trenucima mogla financirati zaštita okoliša i isplatiti naknada štete. Brojni su objektivni razlozi zbog kojih su zemlje u razvoju iznosile takve prijedloge: najvažniji su kapacitet i financijska sredstva tih zemalja. Tim zemljama često nedostaje pravna i poslovna sposobnost, kapacitet za naknadu štete ili financijska sredstva za odštetu.

Posljednja dva sastanka o odgovornosti i naknadi šteta u okviru Protokola, održani su kao sastanci skupine Prijatelja Supredsjedatelja (Friends of the Co-Chairs).

Glavna neriješena i sporna pitanja, koja su se trebala riješiti prije COP-MOP 5 su bila:

 • neposredna prijetnja od nastanka štete
 • financijska sigurnosti
 • pitanje da li se doseg treba odnositi na „aktivnosti“ ili na „LMOe“
 • proizvodi dobiveni od GMO-a
 • definicija "operator"
 • referenca na međunarodno pravo / obveze (uglavnom WTO sporazumi)
 • građanskopravna odgovornost
 • rezervacije
 • cilj
 • potpis
 • redosljed članaka
 • preambula
 • naslov.

Sljedeći sastanak skupine Prijatelja Supredsjedatelja (Friends of the Co-Chairs) za odgovornost i naknadu štete bio je predviđen za 6.-8. listopada 2010. godine, nešto prije sastanka COP-MOP 5. Na tom sastanku trebalo se riješiti pitanje financijske sigurnosti koje se pokazalo kao najspornije te pitanje treba li ili ne u Dopunski protokol uključiti proizvode dobivene od GMO-a.

O konceptu „neposredna opasnost od štete“ teško je raspravljati iako je široko rasprostranjen i prihvaćen u drugim ekološkim zakonima i/ili zakonima o odgovornosti i naknadi štete. Ovaj koncept u osnovi dozvoljava preventivne mjere koje treba poduzeti u slučaju teške i neposredne opasnosti od štete. To je u skladu s principom predostrožnosti kojeg podupiru Konvencija o biološkoj raznolikosti i Kartagenski protokol.

Jedno od pitanja koje se postavljalo vezano uz definiciju pojma „operator“ bilo je kako se nositi s mnoštvom operatora u cijelom lancu. Odlučeno je da definicija „operator“ može uključivati: vlasnika dozvole, osobu koja stavlja LMO na tržište, osobu koja se bavi razvojem, proizvođača, osobu koja podnosi najavu prekograničnog prijenosa, izvoznika, uvoznika, prijevoznika ili dobavljača. Ovo je inidikativan, ali ne i iscrpan popis operatora koji se trebaju odrediti na nacionalnom nivou.

Također je bilo odlučeno da definicija „operator“ treba obuhvatiti i osobe koje provode direktnu ili indirektnu kontrolu LMO-a, što podrazumijeva i osobe iz operativne kontrole LMO-a kada su nužne odgovarajuće mjere (npr. prijevoznik), kao i osobe odgovorne za štetu nastalu zbog značajki LMO-a (npr. osoba koji ih razvija ili proizvodi).

Pitanje građanske odgovornosti bilo je vrlo teško dogovoriti te je zbog njega gotovo došlo do prekida pregovora u Bonnu 2008. godine. Na kraju je u Bonnu postignut dogovor kojim se utvrdilo da će međunarodni sustav odgovornosti i naknade štete biti pravno obvezujući te da će uključivati administrativne pristupe, pri čemu bi se odgovornost rješavala putem odgovarajućih mjera između odgovornog subjekta i izvršnog tijela ili vlade. Sustav će također sadržavati i jednu obvezujuću odredbu o građanskoj odgovornosti koja bi osigurala pravo strankama da uspostave domaće zakone i politike o građanskoj odgovornosti i naknadama. Uvrštenje te odredbe o građanskoj odgovornosti u pravno obvezujući Dopunski protokol pokazalo se kao najspornije pitanje na posljednjem sastanku skupine Prijatelja Supredsjedatelja (Friends of the Co-Chairs).

Rezultat zadnjeg sastanka skupine Prijatelja Supredsjedatelja (Friends of the Co-Chairs) za odgovornost i naknadu štete koji se održao od 15.-19. lipnja 2010. godine u Kuala Lumpuru, Maleziji bio je pročišćen nacrt smjernica, sa usvojenih 19 od ukupno 21 članaka uz preostalih sedam pitanja za koja nije bio postignut konsenzus.

Tijekom petog sastanka COP-MOP-a, koji se održao 11.-15. listopada 2010. godine u Nagoyi, Japan, Grupa prijatelja su-predsjedatelja radne grupe za odgovornost i naknade završila je dug proces pregovora o ovom važnom pitanju. Stranke Kartagenskog protokola o biološkoj sigurnosti konačno su usvojile međunarodni ugovor o odgovornosti i naknade štete nastale od GMO-a. Službeni naziv novog Protokola je Nagoya-Kuala Lumpur dopunski protokol o odgovornosti i naknadi uz Kartagenski protokol o biološkoj sigurnosti.