Naslovnica /  Dodatni sadržaji /  Pojmovnik /  western blot analiza

western blot analiza

Western blot analiza (jednodimenzionalna poliakrilamid gel elektroforeza) je metoda razdvajanja proteina pod utjecajem električnog polja.

Kompleksna mješavina ukupnih staničnih proteina (denaturiranih ili u nativnoj konformaciji) nanosi se na poliakrilamidni gel na kojem se pod utjecajem struje određenog napona proteini razdvajaju tako da proteini manje mase putuju brže kroz gel, a proteini veće mase sporije.

Tako razdvojeni proteini s gela se prebacuju na membranu na kojoj se fiksiraju. Ciljani proteini ili njihova modifikacija konačno se detektiraju vezanjem specifičnih antitijela, koja uz dodatak supstrata emitiraju svjetlost (kemiluminiscencija).