Naslovnica /  Dodatni sadržaji /  Kratice

Kratice

BCH Mehanizam za razmjenu obavjesti o biološkoj sigurnosti
CAC Povjerenstvo Codex Alimentarius
CBD Konvencija o biološkoj raznolikosti
COP Konferencija stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti
COP-MOP Konferencija stranaka koja služi kao sastanak stranaka Protokola
CPB Kartagenski protokol o biološkoj sigurnosti
DGGE elektroforeza u gradijentu denaturirajućeg agensa
DNA dezoksiribonukleinska kiselina
ELISA ELISA - imunoenzimski test
FAO UN-ove Organizacije za hranu i poljoprivredu
FISH fluorescentna in situ hibridizacija
GAP dobra poljoprivredna praksa
GLP dobra laboratorijska praksa
GMM genetski modificirani mikroorganizam
GMO genetski modificirani organizam
GMO RA procjena rizika od genetski modificiranih organizama
GMP dobra proizvođačka praksa
GRAS siguran za primjenu
GURT GURT tehnologija
HAH Hrvatska agencija za hranu (HAH)
HGT horizontalni prijenos gena
HR crop kultivar otporan na herbicide
IPPC Međunarodna konvencija o zaštiti bilja
ITPGRFA Međunarodni ugovor o biljnim genetskim izvorima za hranu i poljoprivredu
LMO modificirani živi organizam
NTO ne-ciljni organizam
rDNA rekombinantna DNA
RIA radioimunološki test
RNA ribonukleinska kiselina
SPS sanitarne i fitosanitarne mjere
TRIPs Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva
UID jedinstvena identifikacijska oznaka
UNEP Program za okoliš Ujedinjenih naroda
WIPO Svjetska organizacija intelektualnog vlasništva
WTO Svjetska trgovinska organizacija